Powrót

UFK NN (L) Euro Credit

UFK NN (L) Euro Credit

Fundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących niski poziom ryzyka, chcących zachować wartość inwestycji, akceptujących zysk nieco wyższy od lokat bankowych lub na poziomie lokat bankowych.

Cel inwestycji

Celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu przewyższającej zyski z obligacji skarbowych państw strefy euro.

Strategia inwestycyjna

UFK NN (L) Euro Credit lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa luksemburskiego funduszu UFK NN (L) Euro Credit, którego indeksem referencyjnym (benchmark) jest Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index.

Alokacja inwestycji

Aby osiągnąć cel inwestycyjny fundusz UFK NN (L) Euro Credit lokuje pośrednio środki w instrumenty dłużne, a w szczególności w obligacje i bony emitowane przez instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa.

Przynajmniej 2/3 środków jest pośrednio lokowane w instrumenty denominowane w euro, a pozostała część w instrumenty wyrażone w walutach innych krajów będących członkami OECD. Biorąc pod uwagę cele inwestycyjne, fundusz może pośrednio inwestować w jednostki funduszy typu UCITS i UCI.

Ryzyko inwestycyjne

Fundusz jest narażony głównie na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych, a także na ryzyko zmiany kursu walutowego. Dodatkowo inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe może wiązać się z innymi ryzykami wskazanymi w Wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulaminie lokowania środków.