Powrót

UFK NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

UFK NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

Fundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących maksymalnego zysku w długim okresie, znacząco przewyższającego wyniki osiągane przez indeks S&P 500, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, skłonnych ponosić znaczące straty w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

Cel inwestycyjny

Celem funduszu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu poprzez wzrost wartości jednostki. 

Strategia inwestycyjna

UFK NN (L) Invest US lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa luksemburskiego funduszu NN (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated), którego indeksem referencyjnym (benchmark) jest S&P 500 Index.

Alokacja inwestycji

Cele funduszu realizowane są poprzez fakt, że środki powierzone przez Ubezpieczonego są pośrednio lokowane w starannie dobrane akcje spółek najbardziej dynamicznej na świecie gospodarki Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Są to spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej, głównie duże, przejrzyście zarządzane oraz notowane na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE) lub na rynku firm nowej technologii NASDAQ. Fundusz może pośrednio inwestować od 66% do 100% aktywów w akcje. Ze względów płynnościowych fundusz pośrednio na bieżąco inwestuje małą część środków w instrumenty rynku pieniężnego. Biorąc pod uwagę cele inwestycyjne, fundusz może inwestować w depozyty, jak również w jednostki funduszy inwestycyjnych typu UCITS i UCI (maksymalnie 10% aktywów).

Ryzyko inwestycyjne

Fundusz narażony jest głównie na ryzyko rynkowe wynikające ze zmian cen akcji notowanych w USA, a także na ryzyko zmiany kursu walutowego. Dodatkowo inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe może wiązać się z innymi ryzykami wskazanymi w Wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulaminie lokowania środków.