Powrót

UFK NN (L) Japan Equity

UFK NN (L) Japan Equity

Fundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących wysokiego zysku z inwestycji, zamierzających inwestować długookresowo oraz akceptujących znaczne ryzyko inwestycyjne wyrażające się w potencjalnie dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

Cel inwestycyjny

Celem funduszu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu poprzez wzrost wartości jednostki.

Strategia inwestycyjna

NN (L) Japan Equity lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa luksemburskiego funduszu NN (L) Japan Equity, którego indeksem referencyjnym (benchmark) jest MSCI Japan Index.

Alokacja inwestycji

Fundusz NN (L) Japan Equity inwestuje pośrednio minimum 2/3 środków w akcje spółek giełdowych, które są zarejestrowane lub notowane na terenie Japonii. Wykorzystując pośrednio efekt dywersyfikacji, fundusz zapewnia atrakcyjne zyski przy mniejszym poziomie ryzyka niż w przypadku inwestycji w indywidualne papiery wartościowe. Ze względów płynnościowych fundusz pośrednio na bieżąco inwestuje małą część środków w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Biorąc pod uwagę cele inwestycyjne, fundusz może inwestować w jednostki funduszy inwestycyjnych typu UCITS i UCI (maksymalnie 10% aktywów).

Ryzyko inwestycyjne

Fundusz narażony jest głównie na ryzyko rynkowe wynikające ze zmian cen akcji notowanych w Japonii, a także na ryzyko kursu walutowego. Dodatkowo inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe może wiązać się z innymi ryzykami wskazanymi w Wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulaminie lokowania środków.