Powrót

UFK NN (L) European High Dividend

UFK NN (L) European High Dividend

Fundusz przeznaczony jest dla osób, które skłonne są podjąć wyższe ryzyko związane z inwestycją w akcje w oczekiwaniu na wyższe zyski, ale ich celem jest ryzyko niższe niż w przypadku przeciętnych funduszy akcji.

Cel inwestycyjny

Celem funduszu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu poprzez wzrost wartości jednostki.

Strategia inwestycyjna

UFK NN (L) Invest Europe High Dividend lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa luksemburskiego funduszu NN (L) Invest Europe High Dividend, którego indeksem referencyjnym (benchmark) jest MSCI Europe Index.

Alokacja inwestycji

Fundusz NN (L) Invest Europe High Dividend pośrednio lokuje minimum 2/3 środków w akcje spółek europejskich (za wyjątkiem Europy Wschodniej), które oferują atrakcyjne dywidendy. Ze względów płynnościowych fundusz może inwestować część środków w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Biorąc pod uwagę cele inwestycyjne, fundusz może inwestować w jednostki funduszy inwestycyjnych typu UCITS i UCI (maksymalnie 10% aktywów).

Ryzyko inwestycyjne

Fundusz narażony jest głównie na ryzyko rynkowe wynikające ze zmian cen akcji notowanych w Europie. Dodatkowo inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe może wiązać się z innymi ryzykami wskazanymi w Wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulaminie lokowania środków.