Powrót

UFK NN (L) Global Sustainable Equity

UFK NN(L) Global Sustainable Equity

Fundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Cel inwestycyjny

Celem funduszu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu poprzez wzrost wartości jednostki.

Strategia inwestycyjna

UFK NN (L) Global Sustainable Equity lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa luksemburskiego funduszu UFK NN (L) Global Sustainable Equity, którego indeksem referencyjnym (benchmark) jest MSCI World Index.

Alokacja inwestycji

Fundusz UFK NN (L) Global Sustainable Equity inwestuje powierzone środki przede wszystkim w akcje przedsiębiorstw działających w myśl zasady stabilnego wzrostu (sustainable growth) i które łączą zasady społeczne (prawa człowieka, niedyskryminacja, zwalczanie pracy dzieci) z zasadami ochrony środowiska. Do 25% aktywów może być inwestowane w akcje będące w obrocie na rosyjskim rynku - Russian Trading System Stock Exchange (RTS Stock Exchange) oraz w Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX).

Ze względów płynnościowych fundusz może inwestować część środków w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Biorąc pod uwagę cele inwestycyjne, fundusz może inwestować jednostki funduszy inwestycyjnych typu UCITS i UCI (maksymalnie 10% aktywów).

Ryzyko inwestycyjne

Fundusz narażony jest głównie na ryzyko rynkowe wynikające ze zmian cen akcji, a także na ryzyko kursu walutowego. Dodatkowo inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe może wiązać się z innymi ryzykami wskazanymi w Wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulaminie lokowania środków.