Powrót

UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny (F046)

UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny (F046)

Fundusz przeznaczony jest dla osób, które planują oszczędzanie w krótkim okresie, oczekują stabilnych zysków porównywalnych do zysków z depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i akceptują bardzo niskie ryzyko związane z inwestycjami w długoterminowe dłużne instrumenty finansowe.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie przychodu w perspektywie 3 lat w oparciu o fundusze obligacji i fundusze akcji.

Strategia inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktywów w fundusze inwestycyjne polskie i zagraniczne inwestujące w dłużne instrumenty finansowe, zarządzane przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub podmiot z jego grupy kapitałowej. Głównym kryterium doboru lokat, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości jego aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. 

Alokacja inwestycji

 Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w fundusze, które lokują swoje aktywa głównie w instrumenty dłużne, wynosi 100%.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko niskie