Powrót

UFK NN Portfel Inwestycyjny Stabilny (F046)

UFK NN Portfel Inwestycyjny Stabilny (F046)

Portfel przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują średnie ryzyko związane z inwestycjami części Aktywów Portfela w fundusze akcji.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie przychodu w perspektywie 3 lat w oparciu o fundusze obligacji i fundusze akcji.

Strategia inwestycyjna

Cel inwestycyjny Portfela jest realizowany poprzez inwestowanie Aktywów Portfela wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oferowanych w ramach Portfela i zarządzanych przez NN TFI S.A. lub funduszy zagranicznych oferowanych w ramach Portfela i zarządzanych przez NN Investment Management Luxembourg S.A. Neutralny poziom alokacji Aktywów Portfela w fundusze akcji wynosi 30%. Neutralny poziom alokacji Aktywów Portfela w fundusze dłużne wynosi 70%.

Alokacja inwestycji

Alokacja środków zakłada inwestowanie ok. 70% portfela w fundusze obligacji, a 30% w fundusze akcji.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko średnie.