Powrót

UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy (F047)

UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy (F047)

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy deklarują średnioterminowy horyzont inwestycyjny (co najmniej 4 lata), oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują średni poziom ryzyka związany z inwestycjami części aktywów Funduszu w akcje, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie zysków wyższych niż w przypadku depozytów po okresie 4 lat, z równoczesną zgodą na średni poziom ryzyka związany z inwestycjami części aktywów Funduszu w akcje.

Strategia inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które są umarzane na każde żądanie, zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub podmiot z jego grupy kapitałowej. Głównym kryterium doboru lokat, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości jego aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. 

Alokacja inwestycji

Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w fundusze, które lokują swoje aktywa głównie w akcje, wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w fundusze, które lokują swoje aktywa głównie w instrumenty dłużne, wynosi 50%..

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko średnie