Powrót

UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy (F047)

UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy (F047)

Portfel przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie wysokiego zysku po okresie 5 lat, z równoczesną zgodą na wysokie ryzyko inwestycji.

Strategia inwestycyjna

Cel inwestycyjny Portfela jest realizowany poprzez inwestowanie Aktywów Portfela wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oferowanych w ramach Portfela i zarządzanych przez NN TFI S.A. lub funduszy zagranicznych oferowanych w ramach Portfela i zarządzanych przez NN Investment Management Luxembourg S.A.

Alokacja inwestycji

Neutralny poziom alokacji Aktywów Portfela w fundusze akcji wynosi 70%. Neutralny poziom alokacji Aktywów Portfela w fundusze dłużne wynosi 30%.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko wysokie.