Powrót

UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy (F047)

UFK NN Portfel Inwestycyjny Wzrostowy (F047)

Portfel przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie wysokiego zysku po okresie 5 lat, z równoczesną zgodą na wysokie ryzyko inwestycji.

Strategia inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które są umarzane na każde żądanie, zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub podmiot z jego grupy kapitałowej. Głównym kryterium doboru lokat, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości jego aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. 

Alokacja inwestycji

Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w fundusze, które lokują swoje aktywa głównie w akcje, wynosi 70%. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w fundusze, które lokują swoje aktywa głównie w instrumenty dłużne, wynosi 30%.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko średnie