Powrót

UFK NN Zrównoważony BIS (FI01)

UFK NN Zrównoważony BIS (FI01)

UFK NN Zrównoważony BIS przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 4 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują średnie ryzyko związane z inwestycjami części aktywów subfunduszu w akcje, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Cel inwestycyjny

Celem UFK jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Strategia inwestycyjna

UFK NN Zrównoważony BIS, zgodnie z przyjętą przez Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. polityką inwestycyjną, lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Subfunduszu Zrównoważonego oraz środki pieniężne, przy czym transakcje gotówkowe dopuszczalne są wyłącznie z przyczyn technicznych.

Alokacja inwestycji

Polityka inwestycyjna NN Subfunduszu Zrównoważonego zakłada inwestowanie średnio 50% aktywów w akcje oraz 50% aktywów w instrumenty dłużne, emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Ryzyko inwestycyjne

UFK NN Zrównoważony BIS obciążony jest stosunkowo wysokim poziomem ryzyka wynikającym z inwestycji części aktywów w akcje (ryzyko systematyczne polskiego rynku akcji oraz ryzyko specyficzne związane z inwestycjami w poszczególne spółki). Inwestycje w papiery dłużne związane są z ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem kredytowym (niewypłacalności emitenta).