Powrót

UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS (FI02)

UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS (FI02)

UFK NN Obligacji Rynków Wschodzących BIS przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 4 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne i depozyty, a także akceptują średnie ryzyko zmian kursu złotego do innych walut, w szczególności do dolara amerykańskiego.

Cel inwestycyjny

Celem UFK jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Strategia inwestycyjna

UFK NN Obligacji Rynków Wschodzących BIS zgodnie z przyjętą przez Nationale Nederlanden TUnŻ S.A. polityką inwestycyjną, lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Subfunduszu Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) oraz środki pieniężne, przy czym transakcje gotówkowe dopuszczalne są wyłącznie z przyczyn technicznych.

Alokacja inwestycji

Polityka inwestycyjna NN SFIO Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) zakłada inwestowanie do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) wyodrębnionego w ramach funduszu zagranicznego NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). NN  (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) inwestuje w zdywersyfikowany portfel (przynajmniej 2/3) dłużnych papierów wartościowych, instrumen­tów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych i depozytów ze strategicznym ukierunkowaniem na ekspozycje na terminowe stopy procentowe rynków wschodzących. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będą głównie emitowane przez kraje rozwijające się (rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Afryki. Instrumenty te mogą być denominowane bądź mogą cechować się ekspozycją w walutach krajów zaliczanych do wymienionych wcześniej rynków wschodzących.

Ryzyko inwestycyjne

UFK NN Obligacji Rynków Wschodzących BIS obciążony jest stosunkowo wysokim poziomem ryzyka wynikającym z inwestycji w dłużne papiery wartościowe denominowane w walutach rynków wschodzących.