Powrót

UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS (FI03)

UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS (FI03)

UFK NN Globalny Spółek Dywidendowych BIS przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego inwestującego w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków, oraz akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w skali globalnej w spółki oferujace atrakcyjny zwrot z dywidend, a także akceptują średnie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do innych walut, w szczególności do Euro.

Cel inwestycyjny

Celem UFK jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Strategia inwestycyjna

UFK Nationale-Nederlanden Globalny Spółek Dywidendowych BIS, zgodnie z przyjętą przez Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. polityką inwestycyjną, lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Subfunduszu Globalnego Spółek Dywidendowych (L) oraz środki pieniężne, przy czym transakcje gotówkowe dopuszczalne są wyłącznie z przyczyn technicznych.

Alokacja inwestycji

Polityka inwestycyjna NN SFIO Globalny Spółek Dywidendowych (L) zakłada inwestowanie do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Invest Global High Dividend wyodrębnionego w ramach NN (L) Invest otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). NN (L) Invest Global High Dividend zasadniczo inwestuje (co najmniej 2/3 aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe – do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu – oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w dowolnym kraju świata i oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend.

Ryzyko inwestycyjne

UFK NN Globalny Spółek Dywidendowych BIS obciążony jest wysokim poziomem ryzyka wynikającym z inwestycji w akcje (ryzyko systematyczne globalnego rynku akcji oraz ryzyko specyficzne związane z inwestycjami w poszczególne spółki).