Powrót

UFK NN obligacji (FND1)

UFK NN obligacji (FND1)

Dla osób zainteresowanych ochroną realnej wartości środków w długim przedziale czasu przy ograniczonym ryzyku wahań wartości portfela.

Polska jako rynek należy do grupy tych, które charakteryzują się wysoką dynamiką rozwoju. Powoduje to, iż stale wzrasta zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem inwestycyjnym. Możliwość uzyskania względnie wysokich stóp zwrotu na inwestycjach jest dla nich satysfakcjonująca. Wspomnieć należy też, że papiery wartościowe takie jak obligacje stają się coraz bardziej powszechnym papierem dłużnym w Polsce.

Obligacje Skarbu Państwa to nie jedyne spośród oferowanych obecnie na rynku. Coraz więcej polskich firm zaczyna emitować własne obligacje, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na finansowanie swoich bieżących i przyszłych potrzeb. Inwestycja w obligacje może przynieść względnie wysokie zyski. Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. oferuje Klientom, którzy są zainteresowani inwestycją utrzymującą realną wartość powierzonych pieniędzy i przynoszącą zysk porównywalny z innymi bezpiecznymi, długoterminowymi lokatami UFK obligacji.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycji jest uzyskanie dochodu na poziomie porównywalnym z pozostałymi formami bezpiecznego inwestowania, poprzez koncentrację środków na krajowym rynku instrumentów dłużnych.

Strategia inwestycyjna

NN UFK obligacji lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 oraz środki pieniężne, przy czym transakcje gotówkowe dopuszczalne są wyłącznie z przyczyn technicznych. Polityka inwestycyjna NN FIO Obligacji zakłada inwestowanie w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

Alokacja inwestycji

Inwestycje w wymienione instrumenty finansowe dokonywane są na podstawie prognozowanego kształtowania się stóp procentowych.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko umiarkowane, istnieje ryzyko stóp procentowych oraz ograniczone ryzyko kredytowe.

Opłata za zarządzanie

Informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. obniżona została roczna opłata za zarządzanie z poziomu 1,348% do poziomu 0,870%.