Powrót

UFK NN mieszany (FND2)

UFK NN mieszany (FND2)

Dla osób zainteresowanych osiągnięciem wyższej stopy zwrotu z inwestycji w długim horyzoncie czasu, poprzez inwestycje na rynku akcji oraz akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.

Jest wiele osób, które chciałyby podnieść stopień atrakcyjności swoich inwestycji. Dla osób, które przejawiają zainteresowanie wobec zmian koniunktury giełdowej i gotowych do brania udziału w "hossie" w sytuacji, gdy wzrastają ceny spółek giełdowych, ale jednocześnie przygotowanych na ewentualną okoliczność wystąpienia giełdowej "bessy" Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. proponuje inwestycję w UFK mieszany. Ten UFK przeznaczony jest dla Klientów, którzy akceptują podwyższone ryzyko związane z akcjami i oczekują zysków wyższych niż na długoterminowych lokatach bankowych. Inwestowanie w ten UFK to także akceptacja faktu, że raz więcej pieniędzy lokowanych będzie w obligacje a innym razem w akcje.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie wyższego zysku przy akceptacji wyższego ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Realizacja celu inwestycyjnego następować będzie w długim horyzoncie czasowym (powyżej 3 lat), dzięki inwestowaniu w obligacje, bony skarbowe i inne papiery dłużne, a także w akcje o wysokim standardzie i akcje spółek wzrostowych (ten rodzaj instrumentów finansowych charakteryzuje się większym ryzykiem i wyższą oczekiwaną stopą zwrotu).

Strategia inwestycyjna

NN UFK mieszany lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa
Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 i Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, obligacje skarbowe oraz środki pieniężne.

Alokacja inwestycji

Alokacja aktywów pomiędzy funduszami zawiera się w następujących ramach:

  • 70%-80% aktywów jest lokowana w instrumenty skarbowe,
  • 20%-30% aktywów w instrumenty udziałowe

Ryzyko inwestycyjne

UFK mieszany charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem, zarówno ryzykiem rynku akcji, ryzykiem specyficznym związanym z inwestowaniem w akcje poszczególnych spółek oraz ryzykiem stóp procentowych. Występuje również ograniczone ryzyko kredytowe.