Powrót

UFK NN Międzynarodowy obligacji (FND3)

UFK NN Międzynarodowy obligacji (FND3)

Dla osób zainteresowanych ochroną kapitału przed spadkiem kursu złotego w stosunku do walut wymienialnych.

Wiele osób podejmując decyzje inwestycyjne, podchodzi do nich w sposób bardzo ostrożny. Związane jest to na ogół z obawą, iż utracą kapitał, który samodzielnie gromadzili. Powszechnie wiadomą rzeczą jest też fakt, że bieżąca siła nabywcza polskiej złotówki w dużym stopniu zależy od tego, jak kształtuje się jej kurs w stosunku do innych walut. Wiele towarów i usług oferowanych na rynku polskim pochodzi z importu, a więc ich cena bezpośrednio zależy od kursów walutowych. Dlatego też nie trudno wyobrazić sobie jak duży byłby wzrost cen w przypadku wystąpienia znacznej dewaluacji złotego.

Mając na celu zabezpieczenie siły nabywczej zgromadzonego kapitału przed niekorzystnymi efektami wspomnianej wyżej dewaluacji oraz z myślą o swoich Klientach, którzy chcą inwestować, ale z drugiej strony są w tym szczególnie ostrożni, Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. proponuje Międzynarodowy UFK obligacji.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost kapitału poprzez inwestycje na krajowym i zagranicznym rynku papierów dłużnych i zabezpieczenie przed spadkiem wartości złotówki w stosunku do walut obcych.

Strategia inwestycyjna

NN Międzynarodowy UFK obligacji lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa NN Międzynarodowego Funduszu Obligacji (NN (L) Renta Fund World) i NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 oraz środki pieniężne, przy czym transakcje gotówkowe dopuszczalne są wyłącznie z przyczyn technicznych.

Polityką stosowaną przez subfundusz NN (L) Renta Fund World jest osiągnięcie pozytywnej stopy zwrotu poprzez dywersyfikację uzyskaną dzięki inwestycjom w międzynarodowe obligacje denominowane w różnych walutach. Celem subfunduszu jest zaoferowanie szerokiej dywersyfikacji na globalną skalę. Inwestycje mogą być lokowane również na rynkach krajów rozwijających się. Subfundusz inwestuje głównie w bezpieczne papiery dłużne, których emitentami są rządy państw, międzynarodowe firmy oraz przedsiębiorstwa sektorowe. Indeksem referencyjnym (benchmarkiem) subfunduszu jest Lehman Brothers Global Aggregate Index.

Alokacja inwestycji

Alokacja aktywów pomiędzy funduszami zawiera się w następujących ramach:

  • 80%-90% aktywów jest lokowana w NN Międzynarodowy Fundusz Obligacji (NN (L) Renta Fund World), który jest notowany na giełdzie w Luksemburgu,
  • 10%-20% aktywów w NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko niewielkie, znaczna koncentracja kapitału na rynkach rozwiniętych. Występuje ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursu walutowego oraz ograniczone ryzyko kredytowe.