Powrót

UFK NN dynamiczny (FND5)

UFK NN dynamiczny (FND5)

Dla osób akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację większej części kapitału na rynek akcji, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

UFK dynamiczny umożliwia inwestorom wzrost kapitału poprzez inwestycje w akcje dopuszczone do publicznego obrotu w Polsce. Charakteryzuje się on jednak ryzykiem utraty części zgromadzonego kapitału w przypadku niekorzystnego kształtowania się koniunktury giełdowej.

Cel inwestycyjny

Celem UFK jest osiągnięcie w długim horyzoncie czasowym (powyżej 2 lat) zwrotu przewyższającego zyski z benchmarku, którego 80% stanowi indeks WIG. Aktywa tego UFK są inwestowane w akcje polskich spółek oraz krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe na rynku krajowym.

Strategia inwestycyjna

NN UFK dynamiczny lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 oraz środki pieniężne, przy czym transakcje gotówkowe dopuszczalne są wyłącznie z przyczyn technicznych.

Alokacja inwestycji

Polityka inwestycyjna NN SFIO Akcji 2 zakłada inwestowanie do 100%, jednak nie mniej niż 70%, aktywów w instrumenty udziałowe. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu.

Ryzyko inwestycyjne

UFK dynamiczny charakteryzuje podwyższone i podlegające zmianom ryzyko polskiego rynku akcji oraz ryzyko specyficzne związane z poszczególnymi akcjami.