Powrót

NN UFK Oszczędnościowy (dawniej: UFK NN Pieniężny)

NN UFK Oszczędnościowy (dawniej: UFK NN Pieniężny)

Dla osób przyjmujących niski poziom ryzyka, pragnących zachować wartość zgromadzonego kapitału.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycji jest uzyskanie dochodu na poziomie porównywalnym z pozostałymi formami bezpiecznego inwestowania, poprzez koncentrację środków na krajowym rynku instrumentów dłużnych. W porównaniu do UFK obligacji zapewnia on bardziej stabilny wzrost wartości jednostek uczestnictwa w sytuacjach znacznych zmian rynkowej stopy procentowej, a jest to możliwe dzięki inwestowaniu w papiery o krótszym terminie wykupu

Strategia inwestycyjna

NN UFK Oszczędnościowy lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego. Polityka inwestycyjna NN FIO Gotówkowego zakłada inwestowanie w krótkoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności w bony i obligacje skarbowe oraz w krótkoterminowe depozyty bankowe.

Alokacja inwestycji

Średni termin do wykupu papierów dłużnych będzie wynosił pół roku. Nie dopuszcza się inwestycji w akcje, instrumenty pochodne i nieruchomości.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko umiarkowane, istnieje ograniczone ryzyko stóp procentowych oraz ograniczone ryzyko kredytowe.

Opłata za zarządzanie

Informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. obniżona została roczna opłata za zarządzanie z poziomu 0,694% do poziomu 0,500%.