Powrót

UFK NN ubezpieczeń grupowych

UFK NN ubezpieczeń grupowych

Dostępny jest tylko w ramach Grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie całkowitego zwrotu na portfelu w stosunku do portfela, który został ustalony przez zarządzającego funduszem dla tego rodzaju inwestycji. Realizacja celu inwestycyjnego następować będzie w długim horyzoncie czasowym (powyżej 3 lat), dzięki inwestowaniu w akcje o wysokim standardzie, akcje spółek wzrostowych (ten rodzaj instrumentów finansowych charakteryzuje się większym ryzykiem i oczekiwaną stopą zwrotu) oraz papiery dłużne.

Strategia inwestycyjna

NN UFK ubezpieczeń grupowych lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 i NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 oraz w obligacje skarbowe.

Alokacja inwestycji

Alokacja aktywów pomiędzy funduszami zawiera się w następujących ramach:

  • 80%-90% aktywów jest lokowana w instrumenty skarbowe,
  • 10%-20% aktywów w instrumenty udziałowe.

Ryzyko inwestycyjne

UFK ubezpieczeń grupowych charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem, zarówno ryzykiem rynku akcji, ryzykiem specyficznym związanym z inwestowaniem w akcje poszczególnych spółek oraz ryzykiem stóp procentowych. Występuje również ograniczone ryzyko kredytowe.

Profil Klienta

UFK ubezpieczeń grupowych przeznaczony jest dla Klientów zainteresowanych osiągnięciem wyższej stopy zwrotu z inwestycji w długim horyzoncie czasu, poprzez inwestycje na rynku akcji oraz akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ten UFK ma charakter zrównoważony, co oznacza, że może być postrzegany jako pośredni pomiędzy UFK obligacji i UFK mieszanym. Umożliwia zatem Klientowi uśrednienie ryzyka inwestycyjnego, które Klient jest w stanie zaakceptować, bez konieczności podziału składki na dwa wyżej wymienione UFK.