Kontrola umowy OFE

W OFE gromadzisz swoje środki na emeryturę. Zobacz, jak kontrolować swój rachunek w OFE i miej swoje pieniądze pod kontrolą.

Kontrola <em>umowy</em> <b>OFE</b>

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli chcesz zmienić dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail), możesz to zrobić on-line za pomocą portalu n-serwis.

Zmiana danych osobowych (adres zamieszkania, imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości) musi się odbyć na piśmie, które podpiszesz i prześlesz do nas. Portal n-serwis przeprowadzi Cię przez ten proces. W n-serwisie skorygujesz swoje dane, a następnie wydrukujesz formularz zmiany danych osobowych, który należy podpisać i przesłać na adres Nationale-Nederlanden OFE.

Możesz też wykorzystać formularz zmiany danych osobowych dostępny poniżej.

Osoby uposażone można zmienić, pobierając formularz z portalu n-serwis lub  drukując wniosek i przesyłając go na adres Nationale-Nederlanden OFE.

Możesz też wykorzystać formularz zmiany danych uposażonych dostępny poniżej.

Pełne zestawienie opłat i ponoszonych kosztów znajdziesz w poniższej Tabeli.

Niestety, nie można dowolnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku w OFE. 10 lat przed przejściem na emeryturę rozpoczynać się będzie stopniowe przekazywanie środków z OFE do ZUS, który będzie je wypłacać, po tym jak świadczeniobiorca osiągnie wiek emerytalny.

Tak, taką informację każdy członek OFE znajdzie na swoim wyciągu rocznym. Nie przewidujemy odrębnych potwierdzeń. Po wejściu w życie ustawy i wynikających z niej zmian będzie też można zalogować się do portalu n-serwis i sprawdzić to, nie czekając na swój wyciąg roczny. Do 31 sierpnia 2015 roku również ZUS przekaże informację, jaka suma została dopisana do każdego subkonta.
Trudno wskazać jednoznacznie, jak zmieni się całkowita wysokość emerytury po zmianach, ponieważ zależy to od wielu czynników, m.in. wieku przejścia na emeryturę, wysokości zgromadzonych składek, waloryzacji środków zgromadzonych na koncie i subkoncie w ZUS, a także wyników inwestycyjnych funduszy emerytalnych. Świadczenie emerytalne będzie jednak w dużo większym stopniu uzależnione od kwot zapisanych na kontach w ZUS, które reprezentują zobowiązanie państwa do wypłaty emerytur. Zabezpieczenie przyszłego świadczenia w postaci zgromadzonego kapitału w otwartych funduszach emerytalnych będzie mniejsze.
Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku braku decyzji o przekazywaniu składek do OFE nowe składki emerytalne (począwszy od lipca 2014r.) będą w całości trafiać na subkonto w ZUS. Jednak kapitał dotychczas zgromadzony w OFE, pomniejszony o 51,5% środków na rachunku członka OFE według stanu na 31 stycznia 2014 r., pozostanie w OFE i będzie przez OFE nadal inwestowany. Zmienią się jednak zasady lokowania tych środków. Trudno jednoznacznie wskazać, jak zmieni się całkowita wysokość emerytury po zmianach, ponieważ zależy to od wielu czynników, m.in. wieku przejścia na emeryturę, wysokości zgromadzonych składek, dokonywanej waloryzacji środków zgromadzonych na koncie i subkoncie w ZUS, a także wyników inwestycyjnych funduszy emerytalnych (zgromadzone w OFE środki nadal będą przez OFE inwestowane, choć ich wartość w związku z przekazaniem części aktywów do ZUS będzie mniejsza).
Emerytury będą wypłacane tylko przez ZUS, jednak o wysokości otrzymywanej emerytury nie będzie decydować – jak do tej pory – wartość środków zgromadzonych w OFE w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego, ale wartość środków na kontach w ZUS. Zgodnie z nowymi przepisami 10 lat przed emeryturą kapitał zgromadzony na koncie w OFE będzie stopniowo przenoszony do ZUS, tak by w całości znalazł on się tam w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Na tej podstawie zostanie ustalona wysokość emerytury.
Środki zgromadzone w OFE, przeznaczone na wypłatę tych emerytur, zostaną przekazane do ZUS i zapisane na subkoncie, z którego będą wypłacane emerytury.
Osoby, które będą uprawnione do złożenia wniosku o wypłatę emerytury, nie będą miały możliwości dalszego przekazywania składek do OFE. Ich przyszłe składki emerytalne będą w całości przekazywane do ZUS. Również składki osób, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego zostało mniej niż 10 lat, nie będą już przekazywane do OFE.
Oświadczenie można składać do ZUS od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Można ją złożyć osobiście w oddziale ZUS, przesłać ją do ZUS listownie lub przekazać przez Internet, w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP Należy pamiętać, że w przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.
Dla osób, które nie złożą deklaracji, ostatnią składką przekazaną do OFE będzie składka za czerwiec 2014. Brak złożenia deklaracji będzie oznaczać decyzję o dalszym przekazywaniu składek już tylko do ZUS. Decyzję o przekazywaniu składek będzie można zmienić w 2016 r., a następnie co cztery lata.