Powrót

Zachorowanie na nowotwór złośliwy

Pieniądze z tytułu Umowy dodatkowej na wypadek nowotworów zostaną wypłacone Ubezpieczonemu. Przed wypełnieniem wniosku o wypłatę świadczenia przygotuj dowód osobisty lub paszport oraz polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Zachorowanie na nowotwór złośliwy

Zmiany danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu stałego czy numeru dowodu osobistego) możesz dokonać online, telefonicznie lub drogą pocztową.

Zmiany online

Wyślij maila na adres info@nn.pl lub skorzystaj z formularza obsługowego

Zmiany telefoniczne

Zadzwoń pod nr 801 20 30 40

Zmiany drogą pocztową

Pobierz poniższy wniosek, wydrukuj go i podpisz.

Wypełniony wniosek wyślij na adres.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu Centrum Obsługi Klienta.

Pobierz wniosek zmiany danych

Zmiany osób uposażonych możesz dokonać online, telefonicznie lub drogą pocztową. Jeśli zakupu ubezpieczenia dokonałeś w oddziale banku wybierz drogę pocztową.

Zmiany online

Wyślij maila na adres info@nn.pl lub skorzystaj z formularza obsługowego

Zmiany telefoniczne

Zadzwoń pod nr 801 20 30 40

Zmiany drogą pocztową

Pobierz poniższy wniosek, wydrukuj go i podpisz.

Wypełniony wniosek wyślij na adres.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu Centrum Obsługi Klienta.

Pobierz wniosek zmiany uposażonego

Od umowy ubezpieczenia możesz odstąpić w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Po upływie tego czasu możesz zrezygnować z ubezpieczenia z końcem bieżącego miesiąca polisowego, składając wniosek do Nationale Nederlanden.

Zmiany online

Wyślij maila na adres info@nn.pl lub skorzystaj z formularza obsługowego

Zmiany telefoniczne

Zadzwoń pod nr 801 20 30 40

Zmiany drogą pocztową

Pobierz poniższy wniosek, wydrukuj go i podpisz.

Pobierz formularz odstąpienia od ubezpieczenia

Pobierz formularz rezygnacji z ubezpieczenia 

Wypełniony wniosek wyślij na adres:
Nationale-Nederlanden ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu Centrum Obsługi Klienta.

 

Przydatne informacje

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zdarzenie;
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
  • dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia ambulatoryjnego wraz z wynikami badań (w tym z wynikiem badania histopatologicznego);

 oraz:

  • w przypadku, gdy wniosek o wypłatę świadczenia składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, wymagany jest dokument pełnomocnictwa;
  • Pracownik Nationale-Nederlanden 
  • Organ wydający dokument
  • Notariusz 

Aby otrzymać środki z ubezpieczenia, należy wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia wraz z załączonymi dokumentami. Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji, poinformujemy Cię, jakie dodatkowe dokumenty są jeszcze wymagane do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Wypłata świadczenia z tytułu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie następuje w terminie określonym w Ogólnych warunkach, które mają zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia.