Powrót

Trwałe inwalidztwo - wypłata świadczenia

Pieniądze z tytułu Trwałego inwalidztwa zostaną wypłacone Ubezpieczonemu. Przed wypełnieniem wniosku o wypłatę świadczenia lub zgłoszeniem roszczenia przygotuj dowód osobisty lub paszport oraz polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Trwałe inwalidztwo <em>- wypłata świadczenia</em>

Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online. Zdarzenie będziesz mógł zgłosić bez wychodzenia z domu. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku sprawdź, czy dysponujesz kompletem dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Listy potrzebnych dokumentów znajdziesz poniżej.

Zgłoś zdarzenie

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia, wypełnij go, podpisz i wyślij na nasz adres.

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia Inwalidztwo lub przejęcie opłacania składek

Wypełniony druk oraz wymagane dokumenty prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Przydatne informacje

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zdarzenie; 
 • dokumentacja medyczna dotycząca przebiegu leczenia potwierdzająca zajście zdarzenia ubezpieczeniowego (tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, posiadane zaświadczenia lekarskie, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego i wyniki badań);
 • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS, KRUS lub w przypadku braku jednego z ww. orzeczeń – orzeczenie komisji lekarskiej przy Urzędzie Pracy po­twierdzające całkowitą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej;
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • w przypadku Nieszczęśliwego Wypadku (dalej „NW”) notatka urzędowa z policji opisująca okoliczności NW lub w przypadku, gdy nie była wzywana policja oświadczenie opisujące okoliczności nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli osoba uprawniona do świadczenia nie posiada notatki urzędowej z policji – prosimy podać informacje umożliwiające jej uzyskanie, tj. nazwę i adres podmiotu, który ją posiada;
 • zwolnienia lekarskie potwierdzające ciągłość niezdolności do pracy za okres 180 dni (wymagane w przypadku przejęcia opłacania składek)
 • w przypadku Nieszczęśliwego Wypadku (dalej „NW”) - Kwestionariusz uzupełniający do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia w skutek NW (wypełnienie kwestionariusza jest nieobowiązkowe, ale przyspieszy rozpatrzenie wniosku).

Pobierz kwestionariusz

 • w przypadku, gdy wniosek o wypłatę świadczenia składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, wymagany jest dokument pełnomocnictwa;
 • rodzic/opiekun prawny składający wniosek o wypłatę świadczenia w imieniu osoby małoletniej jest zobowiązany załączyć uprawnienie do występowania w imieniu tej osoby (rodzic – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; opiekun prawny – zaświadczenie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekunem).
 • Pracownik Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.
 • Organ wydający dokument
 • Notariusz 

  W przypadku, gdy nie ma możliwości potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby lub instytucje wymienione powyżej, istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia formularza Potwierdzenie zgodności dokumentów z oryginałem - pobierz
Tylko jeśli w toku postępowania zachodzi taka potrzeba. Jest to wskazane szczególnie, gdy zaistnieje konieczność ustalenia wysokości świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz innych następstw wypadku lub choroby. Skontaktujemy się wówczas z Tobą w celu uzgodnienia terminu i miejsca badania, które przeprowadzi lekarz orzecznik. Koszty badań lekarskich pokrywa Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Aby otrzymać środki z ubezpieczenia, należy wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia wraz z załączonymi dokumentami. Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji, poinformujemy Cię, jakie dodatkowe dokumenty są jeszcze wymagane do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Wypłata świadczenia z tytułu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie następuje w terminie określonym w Ogólnych warunkach, które mają zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia.