Powrót

Wszelkie potrzebne informacje dotyczące CRS

CRS (ang. Common Reporting Standard) to standard automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych rezydentów państw należących do Organizacji Gospodarczej i Rozwoju (OECD).


Oświadczenie CRS

Do deklaracji o przystąpienie nowego Ubezpieczonego do istniejącej umowy z opcją inwestycyjną należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o statusie CRS.

Wypełnioną deklaracje przystąpienia wraz z oświadczeniem prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z listem informacyjnym oraz pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi CRS:

Pobierz list informacyjny dotyczący CRS

Pobierz potrzebne oświadczenie:

Pobierz oświadczenie o statusie CRS dla Klientów Indywidualnych (osób fizycznych)

Pobierz oświadczenie o statusie CRS dla Klientów Instytucjonalnych

Pytania i odpowiedzi dot. CRS

CRS to standard automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych rezydentów państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development (dalej: OECD), który został opracowany przez OECD przy współpracy państw z grupy G20 i Unii Europejskiej.

W Unii Europejskiej regulacje CRS zostały zaimplementowane przez dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Wdrożenie CRS w polski porządek prawny realizuje ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

CRS jest międzynarodowym odpowiednikiem regulacji FATCA.

Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. zobowiązane jest do:

  • Identyfikacji Klientów pod względem posiadanych przez nich statusów rezydencji podatkowych;
  • Identyfikacji rachunków raportowanych;
  • Gromadzenia dokumentacji oraz prowadzenia rejestru czynności;
  • Przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych.

Regulacje CRS w Polsce obowiązują od 1 maja 2017 roku. Od tego dnia Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. jest zobowiązane do pozyskiwania od swoich Klientów oświadczeń o rezydencji podatkowej (CRS).

Rachunek raportowany to polisa, której posiadaczem jest przynajmniej jedna osoba raportowana (osoba fizyczna będąca rezydentem podatkowym państw uczestniczących) lub podmiot posiadający status pasywnego podmiotu niefinansowego, którego osoba kontrolująca (beneficjent rzeczywisty) jest osobą raportowaną.

Definicje osoby kontrolującej oraz pasywnego podmiotu niefinansowego zostały określone w art. 24. pkt 20 oraz pkt 26 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Rachunkiem nieudokumentowanym jest polisa Klienta o nieustalonej rezydencji podatkowej. Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. zobowiązane jest także do ustalenia rezydencji podatkowej Klientów, którzy zawarli polisy przed 1 maja 2017 r. W przypadku, gdy na podstawie posiadanych danych Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. nie będzie w stanie ustalić rezydencji podatkowej, może wystąpić do Klienta z prośbą o wypełnienie oświadczenia o rezydencji podatkowej (CRS) lub o przedstawienie innego dokumentu (certyfikatu rezydencji, dowodu tożsamości osoby fizycznej, urzędowej dokumentacji podmiotu). W sytuacji, gdy pomimo prośby Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. Klient nie przedstawi wymaganych dokumentów, jego polisa zostanie potraktowana jako rachunek nieudokumentowany.

Nowi Klienci

Do wypełnienia oświadczenia zobowiązani są Klienci przystępujący do polisy grupowej z opcją inwestycyjną lub aktywujący opcję inwestycyjną w polisie grupowej. Oświadczenia należy wypełnić w momencie przystąpienia lub w chwili aktywacji opcji inwestycyjnej.

Nowi oraz obecni Klienci

Wypełnianie oświadczeń dotyczy nie tylko nowych Klientów, ale również już istniejących (w przypadku zmian na ich polisach, takich jak zmiana Ubezpieczającego, a także w przypadku dokupienia umowy/opcji inwestycyjnej do uprzednio zawartej polisy). Do określonej kategorii obecnych Klientów prośbę o oświadczenie skierujemy sami – wyślemy wiadomość mailową, list lub zadzwonimy. Prośba o wypełnienie oświadczenia będzie kierowana do Klientów, w których danych znajdziemy przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej państwa uczestniczącego.

Klienci zobowiązani są poinformować Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. o jakiejkolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na status rezydencji podatkowej lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu staną się nieaktualne. Zaktualizowane oświadczenie należy przekazać do Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła przedmiotowa zmiana okoliczności.

Klienci zostaną poproszeni o wskazanie dodatkowych informacji ze szczególnym uwzględnieniem informacji o:

  • kraju posiadanej rezydencji podatkowej;
  • posiadanym nr TIN, stosowanym w kraju rezydencji podatkowej.

W przypadku posiadania więcej niż jednej rezydencji podatkowej należy wskazać powyższe informacje w odniesieniu do każdego z krajów posiadanej rezydencji podatkowej.

Rezydencja podatkowa (inaczej domicyl podatkowy) to kryterium podatkowe ustalane dla celów określenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym lub podatkiem podobnym w danym państwie. Rezydencja podatkowa oznacza podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w danym państwie i jest ustalana w szczególności w oparciu o miejsce zamieszkania dla osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych z uwagi na ich siedzibę.

Rezydencję podatkową państwa uczestniczącego posiadają osoby fizyczne oraz osoby prawne zobligowane do odprowadzania podatku w:

  • innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim,
  • innym niż Stany Zjednoczone Ameryki państwie lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
  •  

TIN to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez kraj rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych.

Istnieje możliwość, że w trakcie weryfikacji statusu rezydencji podatkowej CRS Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. zwróci się do Klientów z prośbą o przestawienie dodatkowych informacji lub dodatkowych dokumentów potwierdzających zadeklarowany status rezydencji podatkowej.

W przypadku nie wypełnienia przez Klienta oświadczenia CRS nie będzie możliwe zawarcie polisy / przystąpienie do ubezpieczenia. Nie będzie również możliwe dokonanie zmiany Ubezpieczającego, a także aktywowanie opcji inwestycyjnej. Wypełnienie oświadczenia CRS ma charakter obligatoryjny.

Dane Klientów, którzy zadeklarują posiadanie rezydencji podatkowej w krajach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki, a także dane Klientów o nieustalonej rezydencji podatkowej zostaną przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu ich dalszego przekazania właściwym organom państw uczestniczących. Zgodnie z wytycznymi regulacji CRS będą to dane osobowe oraz dane dotyczące posiadanych polis.