Jak kupić fundusze Nationale-Nederlanden TFI S.A.?

Informacja reklamowa

Informacja ma charakter marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa oraz nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa Subfunduszu, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji i własnością Subfunduszu. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

Jak mogę kupić jednostki uczestnictwa Nationale-Nederlanden Funduszy Inwestycyjnych?

Gdzie mogę kupić jednostki uczestnictwa Nationale-Nederlanden Funduszy Inwestycyjnych?

W jaki sposób mogę wpłacać pieniądze na zakup jednostek uczestnictwa?

Informacje o ryzyku i zastrzeżenia prawne

Informacje oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym Nationale-Nederlanden TFI S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Nie należy traktować ich również jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego lub świadczenia w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej. Nationale-Nederlanden TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby dane zamieszczone w serwisie internetowym rzetelnie przedstawiały informacje dotyczące oferowanych inwestorom produktów.
 

Skorzystanie przez użytkownika serwisu internetowego z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia przez inwestora jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału.
 

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany subfundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy Nationale-Nederlanden FIO (nie dotyczy Nationale-Nederlanden Subfunduszu Globalnych Innowacji oraz Nationale-Nederlanden Subfunduszu Multistrategia) oraz aktywów poszczególnych subfunduszy krajowych Nationale-Nederlanden SFIO, może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.
 

Aktywa subfunduszy zagranicznych Nationale-Nederlanden SFIO lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy wskazanych w Statucie Nationale-Nederlanden SFIO  (nie dotyczy Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Europejskich oraz Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej. Wartość aktywów netto subfunduszy Nationale-Nederlanden FIO  (nie dotyczy Nationale-Nederlanden Subfunduszu Obligacji Skarbowych, Nationale-Nederlanden Subfunduszu Konserwatywnego), subfunduszy krajowych Nationale-Nederlanden SFIO  (nie dotyczy Nationale-Nederlanden Subfunduszu Konserwatywnego Plus i Nationale-Nederlanden Subfunduszu Obligacji Plus) oraz subfunduszy zagranicznych Nationale-Nederlanden SFIO  (nie dotyczy Nationale-Nederlanden Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów Nationale-Nederlanden SFIO  oraz w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów Nationale-Nederlanden FIO, dostępnych na stronie internetowej www.nn.pl oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję. Nationale-Nederlanden TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nationale-Nederlanden TFI S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści zawartych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Notowania

Zobacz aktualne wyceny funduszy inwestycyjnych

Kup fundusze

Zarejestruj się i inwestuj przez internet

Komentarz rynkowy

Zapoznaj się z naszym miesięcznym komentarzem