Śmierć Ubezpieczonego

Aby otrzymać świadczenie po Śmierci Ubezpieczonego, wypełnij wniosek online. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Wypełnij wniosek online

Zgłoszenie wygodnie prześlesz również:

•    pocztą, jako wniosek papierowy adresowany do:
      Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
      ul. Topiel 12
      00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

  • kopii dowodu osobistego lub paszportu Uposażonego lub innej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia
  • odpisu skróconego aktu zgonu
  • karty statystycznej do karty zgonu lub zaświadczenia lekarskiego zawierające dokładne dane osoby zmarłej, datę i przyczynę śmierci oraz pieczątkę szpitala i lekarza wystawiającego zaświadczenie z podaną przyczyną śmierci
  • postanowienia z prokuratury o zakończeniu lub umorzeniu dochodzenia  (jeżeli osoba składająca wniosek nie posiada takich dokumentów – prosimy o podanie informacji umożliwiających ich uzyskanie, tj. nazwy i adresu podmiotu, który je posiada)
  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – (rodzic), zaświadczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekunem (opiekun prawny)
  • pełnomocnictwa w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!