Śmierć Ubezpieczonego

Aby otrzymać świadczenie po Śmierci Ubezpieczonego, wypełnij wniosek online. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Zgłoszenie wygodnie prześlesz również:

•    pocztą, jako wniosek papierowy adresowany do:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

  • kopii dowodu osobistego lub paszportu Uposażonego lub innej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia
  • odpisu skróconego aktu zgonu
  • karty statystycznej do karty zgonu lub zaświadczenia lekarskiego zawierające dokładne dane osoby zmarłej, datę i przyczynę śmierci oraz pieczątkę szpitala i lekarza wystawiającego zaświadczenie z podaną przyczyną śmierci
  • postanowienia z prokuratury o zakończeniu lub umorzeniu dochodzenia  (jeżeli osoba składająca wniosek nie posiada takich dokumentów – prosimy o podanie informacji umożliwiających ich uzyskanie, tj. nazwy i adresu podmiotu, który je posiada)
  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – (rodzic), zaświadczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekunem (opiekun prawny)
  • pełnomocnictwa w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!