Wypłata całkowita lub rozwiązanie umowy

Jeżeli chcesz rozwiązać umowę, wypełnij elektronicznie dedykowany wniosek (znajdziesz go poniżej), wydrukuj i wyślij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Wniosek możesz również złożyć w oddziale Nationale-Nederlanden  

Pamiętaj

Podane we wniosku dane muszą być aktualne. Jeśli nie zdążyłeś ich zaktualizować i różnią się od tych, w których posiadaniu jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., do wniosku dołącz dokument potwierdzający zmianę (np. kopię skróconego aktu małżeństwa)


Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Jako Ubezpieczyciel, jesteśmy zobowiązani przez prawo do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01.03.2018 r., mamy obowiązek przeprowadzać identyfikację Klienta oraz weryfikację Jego tożsamości. W tym celu, zgodnie z art. 36 ust. 1 wymienionej uwskazanej  stawy, prosimy Klientów o przesłanie następujących danych:
•    imię i nazwisko
•    obywatelstwo
•    numer PESEL lub datęurodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL
•    państwo urodzenia
•    serię i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby 
•    adres zamieszkania zgodnie z art. 34 ust. 4 ww. ustawy, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości.
 

Uwaga: Jeśli wniosek nie zostanie skompletowany pod względem formalnym , środki nie zostaną wypłacone do czasu jego uzupełnienia.
 


Kiedy otrzymasz pieniądze?

Gdy podejmiemy decyzję o wypłacie środków nastąpi ona w terminie określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które załączyliśmy do potwierdzenia zawarcia umowy.
Najczęściej wypłata części zgromadzonych środków następuje w ciągu 20 dni kalendarzowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!