Powrót

Dożycie wieku emerytalnego

Przed wypełnieniem wniosku o wypłatę świadczenia lub zgłoszeniem roszczenia przygotuj dowód osobisty lub paszport oraz polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Dożycie <em>wieku emerytalnego</em>

Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online. Zdarzenie będziesz mógł zgłosić bez wychodzenia z domu. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku sprawdź, czy dysponujesz kompletem dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Listy potrzebnych dokumentów znajdziesz poniżej.

Zgłoś zdarzenie

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia, wypełnij go, podpisz i wyślij na nasz adres.

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia Osiągnięcie wieku emerytalnego

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia Indywidualne ubezpieczenie emerytalne

Wypełniony druk oraz wymagane dokumenty prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Przydatne informacje

  • Wniosek o wypłatę świadczenia;
  • urzędowy dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
  • w przypadku nie ukończenia 60. roku życia urzędowy dokument potwierdzający nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • Pracownik Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.
  • Organ wydający dokument
  • Notariusz 

    W przypadku, gdy nie ma możliwości potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby lub instytucje wymienione powyżej, istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia formularza Potwierdzenie zgodności dokumentów z oryginałem - pobierz

Aby otrzymać środki z ubezpieczenia, należy wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia wraz z załączonymi dokumentami. Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji, poinformujemy Cię, jakie dodatkowe dokumenty są jeszcze wymagane do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Wypłata świadczenia z tytułu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie następuje w terminie określonym w Ogólnych warunkach, które mają zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia.