Powrót

FACTA - Oświadczenie o statusie

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to ustawa działająca na podstawie umów międzynarodowych, która w celach podatkowych zobowiązuje zagraniczne podmioty finansowe do raportowania USA informacji o rachunkach zagranicznych podatników USA.


Złożenie oświadczenia drogą pocztową

Jeśli zostaniesz o to poproszony, pobierz poniższe oświadczenie, wydrukuj je i podpisz.

Wypełnione oświadczenie wyślij na adres.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Pobierz oświadczenie o statusie FATCA dla Klientów Indywidualnych

Pobierz oświadczenie o statusie FATCA dla Klientów Instytucjonalnych

Pytania i odpowiedzi dot. FATCA

Regulacja prawna USA

FATCA to regulacja prawna Stanów Zjednoczonych Ameryki dotycząca identyfikacji oraz ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych podatników USA w celu wypełnienia obowiązków podatkowych w USA.  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA  na polskie instytucje finansowe nałożyła obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczeń o stratusie podatkowym USA (oświadczeń o statusie FATCA). Celem  regulacji FATCA jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

Regulacja a Klienci Nationale-Nederlanden

W związku z tym, że instytucje finansowe działające w Polsce (w tym towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych) zostały zobowiązane do współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami podatkowymi w celu realizacji wymogów FATCA, Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. jest zobowiązane do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) danych dotyczących Klientów zidentyfikowanych jako:

 • podatnicy USA
 • osoby, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA
 • osoby, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, na prośbę Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.

Nowi Klienci

Umowy zawierane z Nationale-Nederlanden, muszą zawierać oświadczenie o statusie FATCA– musi być ono złożone wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia. Zadba o to Przedstawiciel.

Wybrani obecni Klienci

Do określonej kategorii obecnych Klientów prośbę o oświadczenie skierujemy sami – wyślemy list z kopertą zwrotną lub zadzwonimy. Prośba o oświadczenie będzie kierowana do Klientów, których „wartość” polis przekroczy określony próg (prośba o oświadczenie zostanie skierowana także do Klientów, którzy nie są podatnikami USA.).

Nowi Klienci

Oświadczenie należy złożyć w momencie zawarcia polisy. Jesteś zobowiązany do aktualizacji oświadczenia w przypadku zmian/powstania obowiązku podatkowego USA.

Wybrani obecni Klienci

Oświadczenie należy przekazać do Nationale-Nederlanden jak najszybciej, również w przypadku, gdy zwrócimy się do Ciebie z taką prośbą. Może to się stać m.in. w takich sytuacjach jak: zmiana Właściciela polisy (Ubezpieczającego), zmiana Ubezpieczonego (Głównego), wypłata z tytułu śmierci.

Jeśli regulacje będą dotyczyć Ciebie, Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.) zwróci się do Ciebie z prośbą o podanie oświadczenia. Dopóki nie zostaniesz o to poproszony, nie musisz się tym zajmować.

Regulacjom FATCA podlegają:

 • Klienci Indywidualni (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych)
 • Klienci  Instytucjonalni (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Przepisy FATCA w Polsce obowiązują od 1 grudnia 2015 r.

 • Nowi Klienci Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.,  zostaną poproszeni o złożenie oświadczenia o statusie FATCA wraz z wnioskiem o zawarcie polisy (złożenie oświadczenia nie będzie konieczne w przypadku produktów ubezpieczeniowych o charakterze wyłącznie ochronnym). Do zawarcia polisy konieczne jest pozyskanie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego  oświadczenia o statusie FATCA.
 • Jeśli jesteś dotychczasowym Klientem możesz być  poproszony o przesłanie oświadczenia o statusie FATCA (zostaną skierowane do Ciebie stosowne formularze wraz z pismem przewodnim oraz  kopertą zwrotną). Podpisane oświadczenia odeślij do nas w kopercie zwrotnej. W określonych przypadkach, w celu pozyskania stosownych oświadczeń, z Klientami będziemy kontaktować się  telefonicznie.

 

Istnieje możliwość, że w trakcie weryfikacji  statusu FATCA (zwykle w trakcie trwania polisy) Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. może zwracać się z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub dodatkowych dokumentów. 

W przypadku nie dostarczenia stosownego oświadczenia w odpowiednim terminie Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., zgodnie z przepisami prawa, będzie zobowiązane do przekazania tej informacji do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych).

Brak uzyskania oświadczenia od określonej grupy Klientów, którzy zawarli umowy w okresie 01.07.2014-30.11.2015, może skutkować blokadą ich aktywów znajdujących się na wszystkich produktach Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.

Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. przekazuje do Ministerstwa Finansów określone dane osobowe oraz wybrane dane posiadanej polisy, zgodnie z wytycznymi Ustawy.

Podatnikiem USA jest Klient (osoba indywidualna) spełniający co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

• posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);

• uzyskał prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);

• dokonał wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;

• przebywał w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że: 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu; 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu; 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu. 

Numer TIN to numer identyfikacji podatkowej USA.

GIIN to numer nadany przez organy podatkowe USA podmiotom, które uczestniczą w FATCA.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki dotycząca identyfikacji oraz ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych podatników USA w celu wypełnienia obowiązków podatkowych w USA.  Celem  regulacji FATCA jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

Instytucje finansowe działające w Polsce (w tym towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych) zostały zobowiązane do współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami podatkowymi w celu realizacji wymogów FATCA. Obowiązki te nakładają:

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
 • Umowa między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r.

 

Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. jest zobowiązane do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących Klientów zidentyfikowanych jako:

 • podatnicy USA
 • osoby, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA
 • osoby, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA (identyfikacja podatnika USA) i które, na prośbę Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.