Powrót

Ubezpieczenia grupowe FATCA

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to ustawa działająca na podstawie umów międzynarodowych, która w celach podatkowych zobowiązuje zagraniczne podmioty finansowe do raportowania USA informacji o rachunkach zagranicznych podatników USA.


Oświadczenie FATCA

Do deklaracji o przystąpienie nowego Ubezpieczonego do istniejącej umowy z opcją inwestycyjną należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o statusie FATCA.

Wypełnioną deklaracje przystąpienia wraz z oświadczeniem prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z listem informacyjnym oraz pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi FATCA:

Pobierz list informacyjny dotyczący FATCA

Pobierz potrzebne oświadczenie:

Pobierz oświadczenie o statusie FATCA dla Klientów Indywidualnych (osób fizycznych)

Pobierz oświadczenie o statusie FATCA dla Klientów Instytucjonalnych

Pytania i odpowiedzi dot. FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki dotycząca identyfikacji oraz ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych podatników USA w celu wypełnienia obowiązków podatkowych w USA.  Celem  regulacji FATCA jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

Instytucje finansowe działające w Polsce (w tym towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych) zostały zobowiązane do współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami podatkowymi w celu realizacji wymogów FATCA. Obowiązki te nakładają:

  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
  • Umowa między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r.

Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. jest zobowiązana do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) danych dotyczących Klientów zidentyfikowanych jako:

  • podatnicy USA,
  • osoby, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA,
  • osoby, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA (identyfikacja podatnika USA) i które, na prośbę Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.

Przepisy FATCA w Polsce obowiązują od 1 grudnia 2015 r.

Regulacjom FATCA podlegają:

  • klienci indywidualni (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych)
  • klienci  instytucjonalni (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

 

  • Klienci Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. zostaną poproszeni o złożenie oświadczenia o statusie FATCA. W przypadku określnych produktów złożenie przedmiotowego oświadczenia będzie obligatoryjne – będzie warunkowało możliwość zawarcia polisy (złożenie oświadczenie nie będzie konieczne w przypadku produktów ubezpieczeniowych o charakterze wyłącznie ochronnym).
  • W trakcie weryfikacji  (zwykle w trakcie trwania polisy) statusu FATCA Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. może zwracać się z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub dodatkowych dokumentów.
  • Część dotychczasowych Klientów zostanie poproszona o przesłanie oświadczeń o statusie FATCA (do Klientów zostaną skierowane stosowne formularze wraz z pismem przewodnim oraz  kopertą zwrotną).

 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  S.A. oświadczenia Klientów będzie pozyskiwać przy wykorzystaniu stosownych formularzy (dedykowane do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych), a także w trakcie kontaktów telefonicznych (oświadczenia Klientów będą nagrywane).

Zawarcie polisy będzie uwarunkowane koniecznością pozyskania prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego Formularza o statusie FATCA. Począwszy od daty 1 kwietnia 2016 r. wszystkim polisom/wnioskom dotyczącym przystąpień muszą towarzyszyć Formularze FATCA (wnioski bez formularza nie zostaną zrealizowane).

Formularz dla Klienta indywidualnego musi zawierać dane dotyczące Klienta oraz polisy, a także informację (odznaczenie) czy Klient jest lub nie jest podatnikiem USA. W przypadku Klientów, którzy zadeklarują, że są podatnikami USA powstaje konieczność uzyskania nr TIN (nr identyfikacji podatkowej USA). Formularz musi być podpisany przez Klienta.

Formularz dla Klienta instytucjonalnego musi zawierać dane dotyczące Klienta oraz polisy, a także wskazanie jednego z ośmiu możliwych statusów podatkowych Klienta instytucjonalnego (zwykle będzie to pierwszy z wymienionych w formularzu statusów). W przypadku wskazania opcji 4 powstaje konieczność uzyskania nr TIN Klienta, natomiast w przypadku wskazania opcji 5 także nr GIIN (numer nadany przez organy podatkowe USA podmiotom, które uczestniczą w FATCA). Wskazanie opcji 2 wiąże się z koniecznością uzyskania oświadczeń/wskazań dotyczących beneficjentów rzeczywistych.

Formularz musi być podpisany przez Klienta (osoby uprawnione do jego reprezentacji).

Przedmiotowe formularze zawierają definicje terminów wykorzystywanych w ich treści. Dodatkowo do Formularza Klienta Instytucjonalnego został dodany załącznik zawierający definicje ośmiu możliwych statusów podatkowych Klienta instytucjonalnego.

Od 1 kwietnia 2016 r. będą stosowane formularze w wersji papierowej, które przekazujemy w formie PDF.

Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.  będzie przekazywać do Ministerstwa Finansów raporty zawierające dane dotyczące rachunków/polis posiadanych przez osoby, które zostaną zidentyfikowane jako podatnicy USA, a także osoby, które należycie nie udokumentują swego statusy podatkowego (np. odmówią złożenia stosownych oświadczeń lub dodatkowych dokumentów).

Za pośrednictwem Ministerstwa Finansów / polskich organów podatkowych przedmiotowe dane zostaną przekazane do organów podatkowych USA.

Klient może zostać poproszony o złożenie oświadczenia o statusie FATCA, a także np. o uzupełnienie danych osobowych, w szczególności kraju i miejsca urodzenia i obywatelstwa. Możliwe, że do określonych Klientów może zostać skierowana prośba o udostępnienie certyfikatu rezydencji podatkowej wystawionego przez odpowiednie organy państwa, którego rezydencję podatkową Klient deklaruje.

Zgodnie z wymogami regulacji FATCA Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz każda polska instytucja finansowa objęta regulacjami FATCA będą zobowiązani przekazać do wyznaczonych organów informacje o rachunkach Klientów, którzy nie przekazali w terminie wymaganej dokumentacji lub informacji.

Podatnikiem USA jest Klient (osoba indywidualna) spełniający co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

• posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);

• uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);

•dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;

• przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat

kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni

pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że: 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu; 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu; 6 dni pobytu

dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu. 

Termin indicia (poszlaki) pochodzi z regulacji USA lecz jest często stosowany w opracowaniach dotyczących FATCA. Przedmiotowy termin oznacza dane, które wskazują osobę amerykańską (podatnika USA).

Wyróżniamy następujące indicia:

a) dane wskazujące, że Klient jest obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych;

b) dane wskazujące, że Klient posiada miejsce urodzenia na terenie Stanów Zjednoczonych;

c) bieżący adres korespondencyjny lub aktualny adres zamieszkania (w tym adres posiadanej skrzynki pocztowej w Stanach Zjednoczonych);

d) aktualny amerykański numeru telefoniczny;

e) istnienie stałego zlecenia przelewu środków na rachunek prowadzony w Stanach Zjednoczonych;

f) posiadanie aktualnego, ważnego pełnomocnictwa lub upoważnienia do podpisu udzielonego osobie posiadającej adres na terytorium Stanów Zjednoczonych, lub;

g) adres do doręczeń lub adres skrzynki pocztowej, który jest jedynym adresem, jaki instytucja finansowa posiada w bazie danych dla posiadacza rachunku/polisy.