Powrót

Zwrot lub transfer środków - IKE/IKZE


Uwaga! Dokumenty przedstawione na tej stronie służą do obsługi umów IKZE i IKE kupowanych jako umowy dodatkowe do produktów Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. Nie mają one mocy w obsłudze produktów IKZE i IKE kupionych jako umowa niezależna w Nationale-Nederlanden DFE.

Poniżej przedstawiono procedurę realizacji wniosku o zwrot/transfer IKE/IKZE

Wybierz i wypełnij wniosek wg rodzaju wypłaty:

Wyślij wniosek na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

wraz z poniższymi dokumentami.

Możesz też odwiedzić najbliższy oddział Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu złożenia wniosku.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00 pod numerami telefonów:
801 20 30 40 - dla telefonów stacjonarnych
22 522 71 24 - dla telefonów komórkowych

Załączniki do wniosku: 

 1. Kopia dokumentu tożsamości 
 2. Potwierdzenie zawarcia IKE/IKZE z inną instytucją finansową (w przypadku wypłaty transferowej) 
 3. Imię, nazwisko oraz adres właściciela rachunku bankowego (w przypadku realizacji wypłaty na konto innej osoby) 
 4. Bankowy dokument upoważniający do realizacji wypłaty (w przypadku obowiązującej umowy cesji)

Pobierz wniosek wypłaty albo zwrotu środków z IKE

Pobierz wniosek wypłaty albo zwrotu środków z IKZE

Na podstawie otrzymanej dokumentacji Nationale-Nederlanden weryfikuje i analizuje dokumentację ubezpieczeniowo-świadczeniową oraz podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia. 

Skontaktujemy się z Tobą w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w złożonym wniosku. W tym celu podaj aktualny numer telefonu i / lub adres e-mailowy we wniosku.

Zadbaj również o aktualizację swojego adresu do korespondencji.

Pozostałe informacje:
 
Przydatne dokumenty do umowy Sposób na Przyszłość:
 
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sposób na Przyszłość oraz Pytania i Odpowiedzi
 • Regulamin Programu Assistance Medyczny
 • OWU Assistance
 • Opis Funduszy
 • Dyspozycja wypłaty wartości wykupu (rozwiązanie umowy)
Przydatne dokumenty umów dodatkowych do ubezpieczenia Sposób na Przyszłość:
 
 • Dyspozycja wypłaty albo zwrotu środków z IKZE
 • Dyspozycja wypłaty albo zwrotu środków z IKE
 • Tabela uszczerbków na zdrowiu – Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała
 • Tabela złamań i zwichnięć – Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała
 • Kwoty wypłaty przysługujące w zależności od wariantu i sumy ubezpieczenia – Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance na wypadek nowotworu – Umowy ONA i ON
 • Regulamin Assistance na wypadek nowotworu – Umowy ONA i ON

Warunkiem akceptacji wniosku jest jego poprawne wypełnienie i jasne sprecyzowanie rodzaju zlecenia.

Poprawnie wypełniony wniosek zawiera:

 1. Określony rodzaj zlecenia (wypłaty)     
 2. Dane osobowe ubezpieczającego
 3. Formę wypłaty (np. nr rachunku bankowego) 
 4. Podpis ubezpieczającego / osoby upoważnionej

Wyliczenie kwoty do wpłaty może obejmować:

 • umorzenie jednostek uczestnictwa
 • pobranie opłat wynikających z warunków umowy i zobowiązań podatkowych                             

Przekazanie informacji o rozliczeniu jest związane z:

 • rozliczeniem złożonego zlecenia 
 • ewentualnych zmianach w umowie wywołanych zleceniem

Przekazanie środków zgodnie z podaną we wniosku dyspozycją, jeśli wniosek spełnia warunki formalne  i prawne*, następuje w terminie :

 • Dla zwrotów całkowitych i częściowych do 30 dni kalendarzowych,
 • Dla wypłat transferowych do 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty wpływu wniosku do Towarzystwa**

* jeśli wniosek nie został skompletowany pod względem formalnym , środki nie zostaną wypłacone do czasu jego uzupełnienia.

** szczegółowe terminy realizacji wypłat określone zostały w warunkach umowy ubezpieczenia.