Inwestycje portfelowe - <em>Nationale Nederlanden</em>
Powrót

Inwestycje portfelowe - Nationale Nederlanden

Inwestycje Portfelowe pozwalają na pomnażanie swojego kapitału przy jednoczesnej jego ochronie. Jest to polisa z jednorazową składką, której wartość w razie Twojej śmierci zostanie powiększona i wypłacona wskazanym przez Ciebie osobom. W innym razie pieniądze są inwestowane i pracują dla Ciebie tak długo, jak tego zechcesz.

 • Korzystna formuła adresowana do Klientów z segmentu Private Banking, która łączy pomnażanie własnego kapitału z ochroną ubezpieczeniową dla najbliższych,
 • Pewność, że w razie Twojej śmierci, wypłacimy wskazanym przez Ciebie osobom kwotę większą niż wpłacone składki,
 • Ubezpieczeniowa postać inwestycji, która pozwala na dostęp do gotowych portfeli inwestycyjnych, przenoszenie środków między nimi i odsunięcie płatności podatku w czasie,
 • Możliwość wypłat części lub całości środków w każdej chwili.
 • Możliwość zainwestowania dodatkowych środków w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia,

Strategie inwestycyjne

Minimum 6 strategii inwestycyjnych dopasowanych do poziomów akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego dostępnych w ofercie
ubezpieczenia Inwestycje Portfelowe.

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 23 października 2017 r. Portfele, których strategia inwestycyjna obejmuje alokację aktywów w papiery o charakterze udziałowym, takie jak akcje, mają możliwości wykorzystania w ramach polityki inwestycyjnej instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe celem zwiększenia efektywności zarządzania funduszem oraz celem zabezpieczenia ryzyka. Prosimy o zapoznanie się z Opisem funduszy zamieszczonym w sekcji „Dokumenty”.

Portfel Akcji - odpowiedni dla Inwestora, który posiada doświadczenie w inwestowaniu na rynku kapitałowym i dąży do maksymalizacji wzrostu wartośi portfela z uwzględnieniem ryzyk z tym związanych poprzez uczestniczenie w zmianach wartośi akcji na rynku kapitałowym.

Portfel Aktywnej Akumulacji Majątku* – odpowiedni dla inwestora, który oczekuje wysokich zysków oraz akceptuje wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczy się z możliwością silnych wahań wartości inwestycji, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

* - do 22 października 2017 r. - Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu. Począwszy od 23 października 2017 r. Portfel zmienił nazwę oraz politykę inwestycyjną. Prosimy o zapoznanie się z Opisem funduszu zamieszczonym w sekcji „Dokumenty”.

Portfel Globalny Alternatywny  - Portfel odpowiedni dla Inwestora, który oczekuje zysków nieco wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptuje stosunkowo wysokie ryzyko inwestycyjne zw. z lokowaniem większości aktywów Portfela w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Fundusz spełnia zasady określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla Funduszu „Portfel Funduszy Zamkniętych”.

Portfel Emerytalny Plus* - Portfel odpowiedni dla Inwestora, który poszukuje zrównoważonego wzrostu wartości portfela. Strategia ta wymaga większej tolerancji na możliwe spadki cen akcji, a w konsekwencji spadki wartości portfela.
* - do 22 października 2017 r. - Portfel Zrównoważony. Począwszy od 23 października 2017 r. Portfel zmienił nazwę oraz politykę inwestycyjną. Prosimy o zapoznanie się z Opisem funduszu zamieszczonym w sekcji „Dokumenty”.

Portfel Konserwatywny - Portfel odpowiedni dla inwestorów, dla których średnie ryzyko jest ważniejsze niż uzyskiwanie wysokich zwrotów z portfela oraz chcących mieć możliwość wykorzystania zainwestowanych aktywów w średnim okresie czasu.

Portfel Funduszy Zamkniętych* - odpowiedni dla inwestora, który oczekuje wzrostu wartości inwestycji i jednocześnie jest w stanie zaakceptować pewną stratę jej wartości. Portfel dostępny w ramach umów zawartych począwszy od 11 lipca 2016 r.
* - począwszy od dnia 23 października 2017 r. Nationale-Nederlanden pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 2,5% w skali roku od wartości aktywów Portfela. Jednocześnie w ramach polityki inwestycyjnej Portfela wyszczególnione zostały alternatywne strategie inwestycyjne, w które Portfel może inwestować za pośrednictwem certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Prosimy o zapoznanie się z Opisem funduszu zamieszczonym w sekcji „Dokumenty”.
 

Portfel Dłużny - Portfel odpowiedni dla inwestorów o umiarkowanej tolerancji ryzyka, któzy oczekują stopy zwrotu przewyższającej wartość inflacji oraz chcą mieć możliwość wykorzystania zainwestowanych aktywów w średnim okresie czasu.
Portfel Oszczędnościowy* - odpowiedni dla inwestorów, którzy nie akceptują wysokiego ryzyka inwestycyjnego oraz którzy oczekują zysków w krótkim horyzoncie inwestycyjnym (już po roku). 
*Promocja do odwołania: Nationale-Nederlanden pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 0,7% w skali roku od wartości aktywów Portfela.

Co to jest Ubezpieczenie inwestycyjne?

Inwestycje Portfelowe to ubezpieczenie inwestycyjne z jednorazową składką zapewniające strategię inwestowania, która jest dopasowana do Ciebie i Twoich preferencji, a jednocześnie ochronę finansową dla najbliższych w razie Twojej śmierci. W takiej sytuacji gwarantujemy wypłatę Twoim bliskim minimum 101% albo 106% wpłaconych składek. Procent ten jest uzależniony od wieku ubezpieczonego w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  

Jak działają inwestycje portfelowe?

W ofercie Inwestycje Portfelowe masz swobodę w wyborze optymalnej dla Ciebie strategii inwestycji. My dajemy Ci narzędzia, a Ty decydujesz, jak chcesz z nich skorzystać.

 • Inwestujesz określoną kwotę pieniędzy w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe i pomnażasz kapitał, który będziesz mógł wykorzystywać na dowolny cel w przyszłości.
 • W trakcie trwania ubezpieczenia możesz dopłacać składki dodatkowe oraz składki lokacyjne, a także zmieniać dla nich alokację pomiędzy funduszami.
 • W trakcie trwania ubezpieczenia możesz też przenosić środki pomiędzy funduszami.
 • W razie śmierci – niezależnie od jej przyczyny – składka objęta jest gwarancją:
 • dla Ubezpieczonych w wieku do 70 lat w momencie zawarcia poziom tej gwarancji to 106%
 • dla Ubezpieczonych w wieku powyżej 70 w momencie zawarcia poziom gwarancji wynosi 101%
 • Oznacza to, że w razie śmierci Ubezpieczonego wypłacona będzie większa z wartości – wartość rachunku albo wyżej wskazany % wartości wpłaconej składki pomniejszonej o ewentualne wypłaty części środków, jeśli takie wystąpiły.

Jakie jeszcze korzyści wynikają dla mnie z takiej inwestycji?

Dzięki ubezpieczeniowej formie inwestycji w trakcie trwania umowy możesz przenosić środki pomiędzy portfelami, a podatek od zysków kapitałowy płacisz dopiero po jej zakończeniu. Dzięki temu kwota podatku pozostaje w tym czasie na Twoim koncie i dalej dla Ciebie pracuje.

Jak mogę wypłacać pieniądze z polisy?

Wypłata części środków z rachunku jest możliwa od początku trwania umowy. Dokładną informację na ten temat znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeśli zakładasz, że będziesz potrzebował pieniędzy wcześniej (np. za rok, dwa albo trzy lata), zadbaj, aby były one zainwestowane w fundusze o niskim poziomie ryzyka.

O czym muszę jeszcze pamiętać?

Wybierając Inwestycje Portfelowe możesz pomnażać kapitał, pamiętaj jednak o tym, że inwestowanie w UFK wymaga zapoznania się z poziomem ryzyka, jak też potencjałem zysku dla wybranych przez Ciebie funduszy. Wybierając fundusze z oferty, określasz swoją strategię inwestycyjną. Przy określeniu własnej strategii inwestycyjnej weź pod uwagę swoją otwartość na ryzyko, a w tym możliwość uzyskania gorszych wyników niż się spodziewałeś lub poniesienia strat. Poza tym bardzo ważne jest też Twoje doświadczenie w inwestowaniu w jednostki funduszy kapitałowych oraz czas trwania umowy. Im jest on dłuższy, tym na większe ryzyko inwestycyjne możesz sobie pozwolić. Inwestując należy wziąć również pod uwagę koszty zarządzania Twoją inwestycją. Rodzaje i wysokość opłat zostały opisane w Tabeli limitów i opłat. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestując bardziej dynamicznie, masz szansę na większy zysk, ale jednocześnie musisz się liczyć z możliwością większej straty. Z uwagi na dokonywanie wyceny Portfela Funduszy Zamkniętych oraz Portfela Globalnego Alternatywnego z częstotliwością miesięczną oraz terminy zgłaszania i akceptacji dyspozycji dotyczących tych portfeli inwestycyjnych, inwestowanie w Portfel Funduszy Zamkniętych oraz Portfel Globalny Alternatywny wiąże się z wydłużonymi terminami realizacji Twoich zleceń.

Poziom ryzyka

Inwestowanie w fundusze zawsze wiąże się z ryzykiem. Inwestując w fundusze wysokiego ryzyka, można zarobić więcej, ale też ryzyko straty jest większe. W przypadku funduszy niskiego ryzyka jest odwrotnie – potencjalny zysk może być niższy, ale i ryzyko straty jest mniejsze. Dlatego przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku o ubezpieczenie, dokładnie zapoznaj się z opisem oferowanych funduszy i ich charakterystyką (polityką inwestycyjną, rodzajem i poziomem ryzyka). Pamiętaj także, że ani my, ani żaden inny podmiot na rynku nie gwarantuje uzyskania wyników inwestycyjnych na określonym poziomie.


Przydatne dokumenty do umowy Nationale-Nederlanden Inwestycje Portfelowe

Skontaktuj się z nami

* Infolinia dostępna pn.-pt., godz. 8-20, infolinia dla Klientów Grupowych dostępna pn.-pt., godz. 9-17
* Koszt połączenia wg stawek operatoraPamiętaj, że inwestowanie w UFK wymaga zapoznania się z poziomem ryzyka, jak i potencjałem zysku dla wybranych przez Ciebie funduszy.

Wybierając fundusze z oferty określasz swoją strategię inwestycyjną. Przy określeniu własnej strategii inwestycyjnej weź pod uwagę swoją otwartość na ryzyko, a w tym możliwość uzyskania gorszych wyników niż się spodziewałeś lub poniesienia strat. Poza tym bardzo ważne jest też Twoje doświadczenie w inwestowaniu w jednostki funduszy kapitałowych oraz czas trwania umowy, im dłuższy, tym na większe ryzyko inwestycyjne możesz sobie pozwolić.

Inwestując należy wziąć również pod uwagę koszty zarządzania, pobierane na poziomie Funduszu UFK jak i na poziomie funduszy, w które UFK inwestują. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestując bardziej dynamicznie masz szansę na większy zysk, ale jednocześnie musisz się liczyć z możliwością większej straty. Zapoznaj się z Opisem Funduszy dostępnych w ramach oferty Nationale-Nederlanden Inwestycje Portfelowe. Rodzaje i wysokość opłat zostały opisane w Tabeli limitów i opłat.