Naudojimosi sąlygos

MetLife TUnZiR S.A.

 

Naudojimasis šia www.metlife.lt interneto svetaine (toliau – Svetainė) reiškia visišką Jūsų sutikimą su žemiau išdėstytomis sąlygomis (toliau – Sąlygos). Jeigu nesutinkate su visomis Sąlygomis, naudotis Svetaine negalite. Sąlygos gali būti pakeistos bet kuriuo metu koreguojant šį tekstą. Tokie pakeitimai yra įpareigojantys, todėl norėdami įsitikinti, ar nėra jokių pakeitimų, periodiškai turite perskaityti šias Sąlygas.

Naudotis Svetaine turi teisę asmenys nuo 18 (aštuoniolikos) metų. Jeigu Jums yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, įdėmiai perskaitykite šias Sąlygas kartu su vienu iš tėvų ar globėjų, kad įsitikintumėte, jog Jūs suprantate Sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

 

Svetainės valdytojas

Svetainė priklauso MetLife Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna (toliau - MetLife TUnZiR S.A.), turinčiam savo būstinę adresu  Przemyslova 26, 00-450 Varšuva, Lenkija, registracijos kodas 0000028131 (toliau – mes).

 

Atsakomybės apribojimas

Kiek leidžia galiojantys teisės aktai, mes neprisiimame jokios atsakomybės ar pareigų dėl to, kad Jūs ar tretieji asmenys naudojasi prieiga prie Svetainės, pačia Svetaine ir jos turiniu. Svetainėje nurodytų mūsų teikiamų paslaugų, Sąlygų bei išimčių aprašymai yra tik informacinio pobūdžio, todėl gali būti pateikta ir neišsami informacija. Nei mes, nei jokia kita šalis, susijusi su Svetainės kūrimu, plėtojimu bei priežiūra, nebus atsakinga už tiesioginę, netiesioginę, netyčinę, atsitiktinę ar moralinę žalą dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis Svetainės turiniu, net jei mes ar mūsų įgaliotas atstovas buvo informuotas apie tokios žalos galimybę. Mes negarantuojame, kad Svetainė funkcionuos be trikdžių, be klaidų, neužtikriname, kad bet kokie atsiradę defektai bus ištaisyti ar kad Svetainė ar tarnybinė jos stotis nėra užkrėsta kompiuteriniais virusais. Todėl neprisiimame jokios atsakomybės dėl žalos, padarytos Jūsų kompiuterinei įrangai ar kitam turtui.

 

Nuosavybės teisė

Visi prekių ženklai, ženklai / rašmenys, naudojami prekių pavadinimams, emblemoms, simboliams nustatyti, yra mūsų nuosavybė. Informacija, esanti Svetainėje, neturėtų būti vertinama kaip netiesiogiai suteikianti teisę naudoti bet kokius prekių ženklus, esančius Svetainėje, be raštiško mūsų sutikimo. Prekių ženklų ar bet kokios kitokios šioje svetainėje esančios informacijos naudojimas yra griežtai draudžiamas, jeigu nėra pasakyta kitaip. Svetainėje rodomi paveikslėliai yra mūsų nuosavybė arba mes turime teisę juos naudoti. Jūsų ar Jūsų įgaliotų asmenų naudojimasis šiais paveikslėliais yra draudžiamas, jeigu mes nedavėme aiškaus sutikimo.

Bet kokia Svetainėje esanti mūsų licencijuota, valdoma ir kontroliuojama medžiaga negali būti kopijuojama, reprodukuojama, leidžiama iš naujo, perkeliama ar įdedama kur nors kitur, transliuojama ar kitaip platinama, išskyrus mūsų aiškiai numatytas išimtis. Svetainėje rodoma medžiaga gali būti atsisiųsta tik asmeniniam naudojimui, jeigu visi originalūs požymiai, susiję su teisėmis ir kita intelektine nuosavybe, yra išsaugomi. Draudžiama platinti, keisti, transliuoti, iš naujo dėti kitoje vietoje ar kitaip naudoti Svetainės turinį, įskaitant tekstą, paveikslėlius, garso ir vaizdo medžiagą, viešiems ar komerciniams tikslams be mūsų sutikimo.

 

Programinės įrangos licencijos

Programinė įranga, kuri galbūt yra ar gali tapti prieinama Svetainėje, gali turėti techninių ypatumų, kurie gali būti griežtai kontroliuojami, saistomi Lietuvos ar kitų šalių eksporto kontrolės įstatymų. Jūs sutinkate neperleisti ir neeksportuoti tokios programinės įrangos vadovaujantis galiojančiomis eksporto nuostatomis. Jums griežtai draudžiama įkelti ar eksportuoti bet kokią programinę įrangą ar techninių duomenų iš šios Svetainės į jurisdikcijas, kurios saistomos tokių eksporto įstatymų.

Mes negarantuojame, kad naudojimasis Svetainėje esančia medžiaga nepažeis trečiųjų šalių teisių.

 

Teritorinės problemos

Šioje Svetainėje esanti informacija nėra siūlymas ar prašymas įsigyti vertybinius popierius, draudimą ar kitus produktus bei paslaugas ir negali būti tokia laikoma. Tokie pasiūlymai nėra ir nebus teikiami tose šalyse, kuriose tokie pasiūlymai įsigyti, įsigijimas ar pardavimas yra neteisėtas ar negalimas vadovaujantis toje šalyje galiojančiais įstatymais. O taip pat, jokių tokių pasiūlymų šalyje neteiks subjektas, kuris nėra tinkamai licencijuotas tokiai veiklai pagal galiojančius tos šalies įstatymus. Kai kurios mūsų  paslaugos tam tikrose šalyse yra neteikiamos. MetLife TUnZiR S.A. nesiūlo ir neparduoda jokių vertybinių popierių, draudimo ar kitų produktų bei paslaugų, jeigu tai nėra MetLife TUnZiR S.A. teisėtai teikiamos paslaugos. Tie kas naudojasi šioje Svetainėje esančia informacija, tai daro savo iniciatyva ir patys yra atsakingi už savo šalies, jų atžvilgiu taikomų, įstatymų reikalavimų laikymąsi.

 

Jūsų teikiamos medžiagos panaudojimas

Bet kokia informacija, tokia kaip duomenys, klausimai, komentarai ar pasiūlymai, išskyrus asmens duomenis ir asmeninę informaciją, Jūsų pateiktą mums, nebus laikomi konfidencialiais ir privačiais bei taps mūsų nuosavybe. Mes įgyjame visas intelektinės nuosavybės teises į šią informaciją, įskaitant teises bet kokia forma ir visais būdais šią informaciją atgaminti, išleisti, versti, adaptuoti, modifikuoti ar kitaip perdirbti, platinti ir viešai rodyti (tiek originalą, tiek jo kopijas), transliuoti ir kitaip viešai skelbti (įskaitant padarymą viešai prieinamais kompiuterių tinklais (internete). Mes turime teisę naudoti bet kokias mums bet kokiu tikslu Svetainėje siunčiamas idėjas, koncepcijas, technines žinias ar metodiką, kuri yra laikoma ar pateikiama bet kokioje korespondencijoje. Mes galime naudoti tokią informaciją, pavyzdžiui, formuodami ar parduodami produktus.

 

Privatumas

Per Svetainę pateikdami informaciją apie save, Jūs vienareikšmiškai ir laisva valia sutinkate, kad mes šią informaciją kauptume, naudotume ir atskleistume Svetainės Privatumo politikos nustatyta tvarka.

 

Slapukų naudojimas

Svetainėje yra naudojami slapukai. Informacija apie slapukus ir jų naudojimo tikslai nurodyti Slapukų naudojimo politikoje .

 

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šioms Sąlygoms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir jais remiantis, naudojimosi Sąlygos yra aiškinamos. Visi dėl Sąlygų kylantys ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

 

Kitos interneto svetainės

Svetainėje gali būti sąsajų su kitomis interneto svetainėmis, kurių mes nevaldome. Už tokių interneto svetainių turinį mes neatsakome. Sąsajų su kitomis interneto svetainėmis buvimas nereiškia, kad mes remiame ar pritariame šių svetainių turiniui.

 

Susisiekite su mumis

Jei turėtumėte klausimų dėl Svetainės, susisiekite su mumis adresu info@metlife.lt

 

Šios Sąlygos įsigalioja nuo 2014.02.10. (red. 2014.07.01)

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!