„NNLife TUNŻIR S.A.“ interneto svetainės naudojimo sąlygos

Naudodamiesi „NNLife TUNŻIR S.A.“ interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis,  Jūs besąlygiškai sutinkate su žemiau išdėstytomis sąlygomis. Atidžiai jas perskaitykite prieš pradėdami naudotis Paslaugomis. Šių sąlygų tekstas gali būti pakeistas bet kuriuo metu. Tokie pakeitimai yra privalomi Naudotojams, todėl reguliariai apsilankykite šioje Svetainėje, kad patikrintumėte, ar nėra kokių nors pakeitimų.


1.    „NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.“ (NNLife TUNŻIR S.A.) atsisakymas nuo atsakomybės

Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, visos medžiagos Svetainėje pateikiamos tokia forma, kaip yra dabar, be jokių aiškių ar numanomų garantijų. „NNLife TUNŻIR S.A.“ nesuteikia jokių garantijų, nei aiškių, nei numanomų, įskaitant numanomas tinkamumo parduoti arba tinkamumo bet kokiam kitam tikslui garantijas. „NNLife TUNŻIR S.A.“ negarantuoja, kad šiose medžiagose esančios funkcijos veiks be pertrūkių arba kad jos bus be klaidų ir kad visi defektai bus pašalinti, arba kad šioje svetainėje ir serveryje, kuriame ji patalpinta, nėra virusų ar kitų kenksmingų veiksnių. „NNLife TUNŻIR S.A.“ negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl Svetainėje esančios medžiagos naudojimo ar jos naudojimo pasekmių, atsižvelgiant į jos teisingumą, tikslumą, patikimumą ar kitas savybes. Visos išlaidos, susijusios su technine priežiūra, remontu ar tobulinimu, tenka Naudotojui, o ne „NNLife TUNŻIR S.A.“. Čia pateikta informacija ir aprašymai nebūtinai išsamiai aprašo visas sąlygas ir produktus ar paslaugas, ir parengti tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurių nevaldo „NNLife TUNŻIR S.A.“. „NNLife TUNŻIR S.A.“ neatsako už šiose svetainėse skelbiamą turinį. Bet kokios tokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad „NNLife TUNŻIR S.A.“ sutinka su konkrečios svetainės turiniu.


2.    „NNLife TUnŻiR S.A.“ atsakomybės apribojimas

Nors „NNLife TUNŻIR S.A.“ stengiasi, kad Svetainėje esanti informacija būtų tiksli ir atnaujinta, gali atsirasti klaidų. Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, „NNLife TUNŻIR S.A.“ negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl Svetainėje paskelbtos informacijos tikslumo, ir jokiomis aplinkybėmis, įskaitant aplaidumą, „NNLife TUNŻIR S.A.“ ar bet kuri šalis, dalyvaujanti kuriant, plėtojant ar valdant Svetainę, nėra atsakinga Naudotojui už bet kokią tiesioginę, atsitiktinę, pasekminę, netiesioginę ar moralinę žalą, atsiradusią dėl Svetainėje esančios medžiagos naudojimo ar negalėjimo naudoti, net jeigu „NNLife TUNŻIR S.A.“ arba jos įgaliotas atstovas buvo įspėtas apie tokios žalos atsiradimo galimybę. Jokiomis aplinkybėmis bendra kompensacijos suma, kuri Naudotojui priklauso už patirtą žalą, nuostolius ir situacijas, dėl kurių gali būti pareikštas reikalavimas, neviršys sumos, kurią Naudotojas išleido prisijungdamas prie Svetainės. „NNLife TUNŻIR S.A.“ taip pat neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojo kompiuterinės įrangos ir kitų jo turto verčių sunaikinimą, taip pat už virusus, kurie gali ją užpulti ,atidarant, naudojant, peržiūrint ar įkeliant bet kokią medžiagą, duomenis, tekstus, vaizdus, vaizdo ir garso sekas iš Svetainės.
 
3.    Svetainėje esančios medžiagos naudojimo apribojimai

Išskyrus „NNLife TUNŻIR S.A.“ aiškiai nurodytus atvejus, jokia medžiaga, paskelbta svetainėje ar bet kurioje kitoje „NNLife TUNŻIR S.A.“ priklausančioje ar jos valdomoje, licencijuojamoje ar kontroliuojamoje svetainėje, negali būti kopijuojama, atgaminama, iš naujo skelbiama, įkeliama, patalpinama kitose vietose, siunčiama ar kitaip platinama.  Šiose svetainėse paskelbta medžiaga gali būti įkeliama tik asmeniniam naudojimui, jei laikomasi visų taikytinų nuorodų dėl autorių teisių ir kitų nuosavybės teisių. Be raštiško „NNLife TUNŻIR S.A.“ sutikimo draudžiama platinti, keisti, siųsti, pakartotinai naudoti, talpinti kitur arba naudoti šių svetainių turinio, įskaitant tekstus, vaizdus, garso ir vaizdo medžiagas, viešaisiais ar komerciniais tikslais.
„NNLife TUNŻIR S.A.“ negarantuoja, kad Naudotojui naudojantis šioje svetainėje esančia medžiaga nebus pažeistos trečiųjų šalių teisės.


4.    Jurisdikcijos klausimai

Jei čia nėra aiškiai nurodyta, „NNLife TUNŻIR S.A.“ neužtikrina, kad šioje svetainėje esanti medžiaga yra tinkama arba gali būti naudojama bet kur. Asmenys, nusprendę apsilankyti Svetainėje, tai daro savo iniciatyva ir privalo laikytis taikytinų įstatymų.

Išskyrus čia aiškiai nurodytas išimtis, Svetainėje esanti informacija nėra komercinis pasiūlymas ir ja nesiekiama paskatinti pirkti vertybinius popierius, draudimo produktus ir kitus produktas ar paslaugas.
„NNLife TUNŻIR S.A.“ nesiūlo ir neatsisako parduoti jokių vertybinių popierių, draudimo produktų ir kitų produktų bei paslaugų, o jei juos parduoda „NNLife TUNŻIR S.A.“, toks pardavimas nebus galiojantis jokioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas, skatinimas pirkti, pirkimas ar pardavimas yra neteisėtas pagal tokioje jurisdikcijoje taikomus įstatymus dėl prekybos vertybiniais popieriais, draudimo produktais ir kitų susijusių klausimų. Tam tikri produktai ir paslaugos gali nebūti prieinami visose jurisdikcijose.


5.    „NNLife TUNŻIR S.A.“ nuosavybės teisės į informaciją

Visa informacija, pvz., duomenys, užklausos, pastabos ir pasiūlymai, išskyrus asmens duomenis ir asmeninę informaciją, teikiami „NNLife TUNŻIR S.A.“ per Svetainę, elektroniniu paštu ar kitu būdu, nebus laikomi konfidencialiais ir kieno nors nuosavybe, ir taps „NNLife TUNŻIR S.A.“ nuosavybe. Tokia informacija, išskyrus asmens duomenis ir asmeninę informaciją, gali būti naudojama bet kokiam tikslui, pvz. atgaminimui, reklaminėje medžiagoje, gali būti atskleidžiama, siunčiama, publikuojama, transliuojama ir talpinama Svetainėje. „NNLife TUNŻIR S.A.“ turi teisę naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, žinias ir metodus, esančius ar pateiktus korespondencijoje, siunčiamoje bet kokiam tikslui per Svetainę ar kitu būdu. „NNLife TUNŻIR S.A.“ gali pvz. naudoti tokią informaciją produktams gaminti ar parduoti.


6.    Informacija apie prekių ženklus ir autorių teises

Visi prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai, logotipai ir piktogramos yra „NNLife TUNŻIR S.A.“ nuosavybė. Jokia Svetainėje paskelbta informacija, be raštiško „NNLife TUNŻIR S.A.“ sutikimo, neturėtų būti suprantama kaip numanomas pripažinimas dėl bet kokios kliūties ar licencijos ir teisės naudoti bet kokį Svetainėje rodomą prekės ženklą. Prekių ženklų ir bet kokios kitos Svetainėje esančios informacijos naudojimas yra griežtai draudžiamas, jei nenurodyta kitaip.
Svetainėje rodomi vaizdai yra „ NNLife TUNŻIR S.A.“ arba „NNLife TUNŻIR S.A.“ nuosavybė ir šios bendrovės turi teisę jais naudotis.
 
Naudotojui ar jo įgaliotam asmeniui tokius vaizdus naudoti draudžiama, nebent „NNLife TUNŻIR S.A.“ aiškiai tam pritarė. Neteisėtas vaizdų naudojimas gali pažeisti autorių teises, įstatymus dėl prekių ženklų, viešinimo, privatumo apsaugos, bendravimo ir kt.


7.    „NNLife TUNŻIR S.A.“ naudojamos programinės įrangos licencijos

Svetainėje esanti programinė įranga gali naudoti griežtai kontroliuojamus techninius sprendimus, kuriems taikomos eksporto kontrolės taisyklės, Lenkijos ir kitų šalių teisės aktai. Pagal galiojančias eksporto taisykles „NNLife TUNŻIR S.A.“ neleidžia įkelti ar eksportuoti iš Svetainės jokios programinės įrangos ar techninių duomenų į jokias tokių  eksporto įstatymų uždraustas jurisdikcijas.