Najczęściej zadawane pytania

Stan składek można sprawdzić na portalu n-serwis. Uzyskasz tutaj także możliwość podglądu stanu składek za dowolny okres, upewnisz się, że składki wpływają, oraz sprawdzisz aktualną cenę gromadzonych jednostek. Możesz też zadzwonić na naszą infolinię i poprosić o wysłanie wyciągu z rachunku OFE pocztą lub na skrzynkę e-mail.

Jeżeli składki emerytalne nie wpływają na Twój rachunek w OFE lub wpłynęły w złej wysokości, sprawdź:

  • czy Twoje dane zgłoszone do OFE są poprawne,
  • czy pracodawca opłaca Twoje składki w terminie,
  • czy dane, które przekazuje Twój pracodawca, są zgodne z tymi, które otrzymało od Ciebie OFE.

Jeżeli wszystkie warunki są spełnione i składki są przekazywane w terminie przez pracodawcę, należy zwrócić się do ZUS o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W tym celu należy skierować pisemne wezwanie ZUS.

OFE nie może występować w imieniu swoich Klientów w sprawie należnych składek. Dlatego tak ważną sprawą po podpisaniu umowy o członkostwo w OFE jest regularne sprawdzanie, czy składki wpływają na rachunek. Pomoże Ci w tym portal n-serwis.

OFE inwestuje składki, tak aby Twoja przyszła emerytura była jak najwyższa. Sposób inwestycji jest zgodny z przyjętą strategią inwestycyjną. OFE inwestuje w instrumenty określone w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zgodnie z ustawą, OFE może inwestować w różne instrumenty finansowe:

  • obligacje, które nie są emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
  • akcje,
  • depozyty bankowe,
  • i inne.

Nationale-Nederlanden OFE będzie lokował swoje aktywa zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dążąc do uzyskiwania możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu ryzyka inwestycyjnego. Realizując powyższy cel, Nationale-Nederlanden OFE dokonuje lokat w instrumenty finansowe określone w ustawie przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w przepisach prawa.

Zgodnie z ustawą, do dnia 31 grudnia 2014 r. minimalny udział akcji i innych instrumentów udziałowych wyniesie 75%. W kolejnych latach ustawa dopuszcza stopniowe obniżenie tego udziału przez Fundusz, ale daje również możliwość utrzymania poziomu akcji na poziomie do 100%.

Zdarza się, że wielkość składki zostanie źle obliczona i ZUS przesyła zawyżoną składkę. Wtedy błędnie naliczoną składkę OFE zwraca do ZUS, a transakcja ta jest widoczna jako ujemna kwota składki 
(z minusem).

Powodami, dla których może pojawić się ujemna kwota, są również:

  • transakcja umorzenia 51,5% środków na rachunku w OFE w celu przekazania ich na subkonto w ZUS,
  • transakcja dla byłych współmałżonków w przypadku rozwodu lub ustania wspólności majątkowej.

OFE nie otrzymuje z ZUS wyjaśnień dotyczących zwrotu składki. Nie może też odmówić zwrotu składki ani interweniować w imieniu członka OFE. By się dowiedzieć, dlaczego dokonano zwrotu składki, należy złożyć reklamację w ZUS.

Jeżeli masz nie więcej niż 10 lat do emerytury, to środki z Twojego rachunku w OFE będą przekazywane stopniowo co miesiąc do ZUS, poczynając od listopada 2014 r. W każdym miesiącu przekazywane będą środki wyliczone w następujący sposób:

Wartość środków przekazywana miesięcznie do ZUS = Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na rachunku / liczba miesięcy jaka pozostała do przejścia na emeryturę.

Czyli w przypadku osób, którym zostało 10 lat (tj. 120 miesięcy) do emerytury, środki do ZUS będziemy przekazywać proporcjonalnie w każdym miesiącu, tj. w pierwszym przekażemy 1/120 aktualnego salda jednostek, w następnym miesiącu 1/119 salda, potem 1/118 itd. przez okres 120 miesięcy. Natomiast w przypadku osób, którym termin 10 lat do emerytury już się rozpoczął, liczba rat będzie odpowiednio mniejsza niż 120 i będzie odpowiadać liczbie miesięcy, jakie pozostają do emerytury w chwili wejścia w życie ustawy (tj. 1 lutego 2014 r.). Przy czym pierwsza rata środków przekazanych do ZUS w listopadzie 2014 r. będzie większa, tj. będzie odpowiadać okresowi od lutego do października 2014 (rata za 9 miesięcy).

Natomiast w przypadku osób, którym termin 10 lat do emerytury już się rozpoczął, liczba rat będzie odpowiednio mniejsza niż 120 i będzie odpowiadać liczbie miesięcy, jakie pozostają do emerytury w chwili wejścia w życie ustawy (tj. 1 lutego 2014 r.). Przy czym pierwsza rata środków przekazanych do ZUS w listopadzie 2014 r. będzie większa, tj. będzie odpowiadać okresowi od lutego do października 2014 (rata za 9 miesięcy).