Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online. Zdarzenie będziesz mógł zgłosić bez wychodzenia z domu. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku sprawdź, czy dysponujesz kompletem dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Listy potrzebnych dokumentów znajdziesz poniżej.

Zgłoś zdarzenie

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia, wypełnij go, podpisz i wyślij na nasz adres.

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia 

Wypełniony druk oraz wymagane dokumenty prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?

 • Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego,
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego oraz inna dokumentacja medyczna dotycząca zdarzenia,
 • dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. opis wypadku, protokół BHP, raport policyjny), w przypadku operacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

(wskazane jest by Ubezpieczony złożył wniosek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa po upływie 12 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku, a w przypadku trwałego częściowego inwalidztwa po wystawieniu dokumentu potwierdzającego inwalidztwo przez uprawniony organ lub po złożeniu wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych). Dokumenty wymagane do zgłoszenia zdarzenia:

 • Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego,
 • orzeczenie inwalidztwa, inne dokumenty medyczne niezbędne do wypłaty świadczenia,
 • dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, raport BHP lub policyjny, jeśli były sporządzane)
 • Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego,
 • pełna dokumentacja medyczna dotycząca zdarzenia,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

(wskazane jest by Ubezpieczony złożył wniosek po upływie 12 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku). Dokumenty wymagane do zgłoszenia zdarzenia:

 • Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego,
 • dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, raport BHP lub policyjny, jeśli były sporządzane),
 • dokumenty medyczne lub inne, możliwe do pozyskania w sposób prawnie i zwyczajowo przyjęty, dotyczące zajścia zdarzenia oraz niezbędne do określenia tytułu wypłaty świadczenia.
 • Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego,
 • dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. opis wypadku, protokół BHP, raport policyjny, jeśli był sporządzany),
 • pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia i rehabilitacji wraz z opinią lekarza prowadzącego dotyczącą stanu zdrowia po przebytym urazie.
 • Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego,
 • pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia i rehabilitacji.
 • Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego,
 • pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia i rehabilitacji wraz z opinią lekarza prowadzącego dotyczącą stanu zdrowia po przebytym urazie
 • dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, raport BHP lub policyjny, jeśli były sporządzane)
 • odpis aktu małżeństwa zawartego przez Ubezpieczonego i Małżonka
W przypadku Nieszczęśliwego Wypadku (dalej „NW”) - Kwestionariusz uzupełniający do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia w skutek NW (wypełnienie kwestionariusza jest nieobowiązkowe, ale przyspieszy rozpatrzenie wniosku).
 • Pracownik Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.
 • Organ wydający dokument
 • Notariusz 

  W przypadku, gdy nie ma możliwości potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby lub instytucje wymienione powyżej, istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia formularza Potwierdzenie zgodności dokumentów z oryginałem - pobierz

Aby otrzymać środki z ubezpieczenia należy wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia wraz z załączonymi dokumentami. Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji, poinformujemy Cię, jakie dodatkowe dokumenty są jeszcze wymagane do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach.

Wypłata świadczenia z tytułu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie następuje w terminie określonym w Ogólnych warunkach, które mają zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia.