Polityka prywatności
NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna

 

1. Wstęp

NNLife TUnŻiR S.A., zwana dalej NNLife, dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady wykorzystywania przez danych osobowych dotyczących potencjalnych, obecnych i byłych Klientów, ustanowionych pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, osób uposażonych lub osób uprawnionych. 
Dla lepszego zrozumienia używanych w Polityce zwrotów, ich definicje umieściliśmy w Słowniczku, który znajdziesz na końcu dokumentu. 

2.  Jak możesz uzyskać wsparcie?
Jeżeli:
•    potrzebujesz pomocy lub masz pytania związane z Polityką, 
•    stosowane zasady zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych nie spełniają Twoich oczekiwań,
skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Michałem Madeckim: 
-    na adres e-mail: ido@nn.pl, lub
-    na adres: NNLife TUnŻiR S.A. , ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.

Jeżeli nasza odpowiedź nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
-    pod nr telefonu 22 531 03 00,
-    elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny),
-    pisemnie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.  Kim jesteśmy?
Ta Polityka odnosi się do zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa. NNLife jest Administratorem Twoich danych osobowych.


4. W jaki sposób kontaktujemy się z Tobą?
W zależności od podanych danych oraz udzielonych zgód możemy kontaktować się z Tobą listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em lub poprzez stronę internetową.
Wszystkie rozmowy telefoniczne z numerem infolinii NNLife TUnŻiR są nagrywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oceny poprawności ich przeprowadzania oraz szkoleń. Przechowujemy nagrania rozmów przez okres wynikający z naszych wewnętrznych regulacji, zgodnych z przepisami prawa. Dostęp do nagrań mają jedynie upoważnione osoby, którym jest on niezbędny do wykonywania czynności w celach wyszczególnionych powyżej.


5.  Jakie informacje o Tobie zbieramy?
W zależności od procesu oraz charakteru relacji łączącej Cię z NNLife, możemy posiadać różne dane dotyczące Ciebie. Zakres danych tej samej osoby może różnić się w zależności od roli w której występuje.
W zależności od procesu oraz charakteru relacji łączącej Cię z NNLife, możemy posiadać różne dane dotyczące Ciebie. Zakres danych tej samej osoby może różnić się w zależności od roli w której występuje.
W przypadku wyrażenia zainteresowania ofertą NNLife informacje, które posiadamy na Twój temat,  to:
•    Imię,
•    Nazwisko,
•    Numer telefonu,
•    Data urodzenia,
•    Województwo zamieszkania,
•    Adres e-mail (w niektórych przypadkach)
•    Sposób pozyskania danych.

Jeżeli jesteś Klientem tzn. ubezpieczającym lub/i ubezpieczonym lub złożyłeś/aś wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, to w zależności od rodzaju właściwej dla Ciebie umowy ubezpieczenia lub wniosku, informacje które możemy posiadać na Twój temat to:
•    nr polisy,
•    imiona i nazwisko,
•    płeć, 
•    data i miejsce urodzenia,
•    numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny w przypadku braku numeru PESEL,
•    seria i nr dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości wraz z datami wystawienia i ważności oraz krajem wystawienia,
•    posiadane obywatelstwa,
•    dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli inny niż adres zamieszkania,
•    typ podmiotu (osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca wolny zawód, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
•    adresy e-mail,
•    numery telefonów wraz z prefixem i krajem, w którym są założone,
•    informacje o rezydencjach podatkowych,
•    dane ustanowionych pełnomocnikow wraz z zakresem ich umocowania,
•    dane przedstawicieli ustawowych (jeżeli dotyczy), 
•    wyrażone zgody marketingowe,
•    nr rachunków bankowych wraz z krajami, w których zostały założone oraz nazwy instytucji, z której nastąpił transfer środków pieniężnych na poczet składki,
•    dane identyfikacyjne i adresowe osoby zlecającej wpłatę na poczet składki oraz o należnych/pobranych/zwróconych składkach ubezpieczeniowych, ich wysokości oraz dat dokonania wpłat/zwrotów z tytułu składki
•    waga i wzrost,
•    stan cywilny,
•    informacje zawarte na dokumentach potwierdzających tożsamość lub innych dokumentach (jeżeli ich zbieranie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa), w tym kopie tych dokumentów (m. in. prawo jazdy, potwierdzenie przelewu bankowego, legitymacja, rachunek itp.),
•    dane dotyczące związane z procesem rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy ubezpieczenia np. analiza potrzeb ubezpieczeniowych klienta, ocena ryzyka ubezpieczeniowego lub zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
•    sytuacja finansowa, w tym wysokości wynagrodzenia,
•    o charakterze wykonywanej pracy, w tym o miejscu pracy,
•    Uprawiane sporty i hobby/zainteresowania.

Jeżeli wybrałeś zdalny sposób zawarcia umowy ubezpieczenia, będziemy przetwarzali dodatkowo Twój wizerunek i głos utrwalony na nagraniu wideo.

W przypadku zgłoszenia roszczenia możemy posiadać dodatkowe informacje:

•    o okoliczności zdarzeń ubezpieczeniowych, w tym dotyczące stanu zdrowia 
•    znajdujące się w aktach stanu cywilnego
•    o sytuacji finansowej, w tym wysokości wynagrodzenia,
•    o charakterze wykonywanej pracy, w tym o miejscu pracy,
•    o udziale osoby uprawnionej do otrzymania środków po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego,
•    informacje mogące stanowić dane, o których mowa w art. 10 RODO, związane z rozpatrzeniem wniosku o wypłatę roszczenia, takie jak:
o    informacje o pozbawieniu uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub zastosowaniu innych środków karnych,
o    informacje o wyrokach skazujących, lub naruszeniach prawa
•    o posiadaniu innych ubezpieczeń na życie,
•    dane dotyczące członków rodziny, w tym stopień pokrewieństwa z uposażonym, przedstawicielem ustawowym lub agentem ubezpieczeniowym,
•    w przypadku zgłoszenia wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, na podstawie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzu i finansowaniu terroryzmu możemy przetwarzać informacje zawarte na dokumentach potwierdzających tożsamość, w tym kopie tych dokumentów, 

Jeżeli jesteś osobą uprawnioną lub uposażoną, przetwarzamy następujące dane Ciebie dotyczące:
•    podane przez ubezpieczającego/ubezpieczonego:
o    imiona i nazwisko,
o    nr PESEL,
o    data urodzenia
o    stopień pokrewieństwa z ubezpieczającym/ubezpieczonym

•    w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wypłatę świadczenia będziemy przetwarzać dodatkowe informacje w zakresie:
o    informacje zawarte na dokumentach potwierdzających tożsamość, w tym kopie tych dokumentów
o    seria i nr dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości wraz z datami wystawienia i ważności oraz krajem wystawienia,
o    posiadane obywatelstwa,
o    informacje o rezydencji podatkowej,
o    adres zamieszkania, 
o    płeć, 
o    data urodzenia,
o    udział w świadczeniu,
o    numer telefonu wraz z prefixem i krajem, w którym został założony,
o    numer rachunku bankowego wraz z krajem, w którym został założony,
•    w przypadku świadczenia ubezpieczeniowego będącego rentą z tytułu niezdolności do pracy w sytuacji, gdy uprawnionym z tytułu umowy ubezpieczenia jest ubezpieczony. przetwarzać będziemy dodatkowo informacje dotyczące wykonywanego zawodu;
•    typ podmiotu (osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca wolny zawód, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą);
•    dodatkowo dane pozyskane z innych źródeł, w przypadku otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego:
o    adres zamieszkania.
•    w przypadku zgłoszenia wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, na podstawie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzu i finansowaniu terroryzmu możemy przetwarzać informacje zawarte na dokumentach potwierdzających tożsamość, w tym kopie tych dokumentów,
•    informacje mogące stanowić dane, o których mowa w art. 10 RODO, związane z rozpatrzeniem wniosku o wypłatę roszczenia, takie jak:
o    informacje o pozbawieniu uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub zastosowaniu innych środków karnych,
o    informacje o wyrokach skazujących.


Jeżeli jesteś kandydatem do pracy, przetwarzamy następujące dane dotyczące Ciebie:

•    imiona i nazwisko;
•    datę urodzenia;
•    adres do korespondencji;
•    dane kontaktowe przez Ciebie wskazane;
Jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, możemy dodatkowo przetwarzać następujące dane:
•    wykształcenie;
•    kwalifikacje zawodowe;
•    przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
•    informacje o karalności.

Jeżeli dokumenty przekazane przez Ciebie w procesie rekrutacji zawierają większy zakres danych osobowych niż podany powyżej będziemy przetwarzać te dane w związku z zapewnieniem integralności dokumentów, natomiast nie będą one wykorzystywane w ramach procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy,że decyzje w procesie rekrutacji będą zapadały w oparciu o zebrane dane na temat wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz o informacje zebrane w trakcie poszczególnych etapów procesu rekrutacji.


Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu współpracującego z NNLife, bez względu na charakter tego uprawnienia oraz formę prawną podmiotu, przetwarzamy następujące dane Ciebie dotyczące:

•    imiona i nazwisko;
•    funkcję i stanowisko
•    wzór podpisu
•    adres służbowy

Dodatkowo możemy przetwarzać następujące dane
•    numer PESEL (w przypadku osób występujących w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile posiadamy odpis z tego rejestru),
•    inne dane zawarte w umowie lub na pieczątce firmowej lub służbowej,
•    dane kontaktowe przez Ciebie wskazane.


Jeżeli jesteś uczestnikiem konkursu organizowanego przez NNLife, przetwarzamy następujące dane dotyczące Ciebie:
•    imiona i nazwisko;
•    adres e-mail lub numer telefonu (lub oba, w zależności od charakteru konkursu)
•    dane o Twojej aktywności w konkursie

w przypadku zostania laureatem konkursu możemy przetwarzać dodatkowo:
•    adres zamieszkania,
•    identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP) jeżeli wartość nagrody wymaga odprowadzenia podatku,
•    dane właściwego urzędu skarbowego

W związku z Twoim ewentualnym działaniem możemy przetwarzać również inne Twoje dane. Będzie to miało miejsce wskutek przekazania nam takich danych bez naszego wniosku. Może to dotyczyć np. składanych zawiadomień o zdarzeniu ubezpieczeniowym, reklamacji, zawiadomień lub zapytań do Inspektora Ochrony Danych. Zakres przetwarzanych danych jest wtedy zgodny z podanym przez Ciebie a są one przetwarzane w celu realizacji lub odpowiedzi na Twój wniosek, zapytanie lub inne wystąpienie.

Zbieranie i przetwarzanie wszystkich powyższych danych wynika z przepisów prawa lub potrzeb niezbędnych do realizacji umowy. Jeżeli wyrazisz odpowiednią zgodę, to niektóre z powyższych danych mogą być wykorzystywane również w celu marketingowym, w tym w celu przesyłania informacji handlowej.


6.    W jaki sposób pozyskujemy dane?
Informacje pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, osoby ubezpieczającej lub Agenta ale możemy je pozyskać również od Twoich bliskich lub od osób, które wskazały Cię jako pełnomocnika lub osobę uprawnioną (w tym spadkobiercę). Ponadto, dotyczące Ciebie dane mogą nam zostać udostępnione przez inne podmioty, w tym instytucje finansowe i placówki medyczne, agencje zatrudnienia, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub udzielonej przez Ciebie zgody. Możemy pozyskiwać dane na Twój temat ze źródeł powszechnie dostępnych (np. Internet, portale społecznościowe itp.), przy czym wyłącznie w zakresie i celach dopuszczalnych prawem.
Możesz dostarczyć oraz zaktualizować informacje o sobie przy każdym kontacie z NNLife za pomocą dostępnych środków komunikacji. Dla celów bezpieczeństwa aktualizacja części danych może wymagać formy pisemnej.


7.    W jakim celu pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe zbieramy w celu:
•    zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
•    realizacji umowy ubezpieczenia, w tym rozpatrywania i realizacji roszczeń i reklamacji,
•    reasekuracji ryzyka,
•    realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
•    komunikacji z Tobą, również w celu przekazywania informacji o nas, a także o zmianach występujących w naszych produktach i usługach,
•    przekazywania informacji marketingowych, zgodnie z zasadami określonymi w części Marketing Bezpośredni,
•    analizy, oceny i poprawy jakości dostarczanych produktów i usług,
•    analizy przekazanych do nas wniosków,
•    szkolenia pracowników na podstawie zarejestrowanych rozmów z Contact Centre,
•    rekrutacji,
•    realizacji umowy zawartej z Towarzystwem,
•    realizacji konkursu.


8.   Podstawy przetwarzania danych osobowych nie będących danymi szczególnymi
Podstawa przetwarzania danych osobowych jest zależna od celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe. Nasza działalność jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz aktami z nią powiązanymi oraz innymi przepisami prawa. W przypadku korzystania z naszych usług podstawą przetwarzania jest realizacja umowy ubezpiecznia oraz przepisy prawa, które są również podstawą przetwarzania danych Twoich bliskich (m.in. osób uposażonych, uprawnionych). W przypadku rekrutacji podstawą przetwarzania jest Kodeks Pracy.
W przypadku przetwarzania danych w celu Marketingu Bezpośredniego podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, którą w dowolnej chwili możesz odwołać.
W trakcie używania naszej strony www zbieramy o Tobie tzw. cookies. Szczegółowe informacje możesz uzyskać w naszej „Polityce cookies”, dostępnej na stronie www.nnlife.pl/zycie.
Dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych, takim jak:
•    Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez skanowanie na ogólnodostępnych listach sankcyjnych, 
•    wysyłka korespondencji,
•    utrzymywanie relacji z klientami,
•    rozpatrywanie skarg i wniosków,
•    analizy jakości świadczonych usług,
•    zapewnienie bezpieczeństwa, tj. weryfikacja tożsamości.


9.    Podstawy przetwarzania danych osobowych będących danymi szczególnymi
Dane szczególne zbierane są jedynie w przypadku umów ubezpieczenia, w ramach których prowadzona jest uproszczona lub pełna ocena ryzyka medycznego. Podstawą przetwarzania tzw. wrażliwych danych osobowych, dotyczących stanu zdrowia, jest:
•    Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w szczególności: art. 41 ust. 1 ustawy w zakresie przetwarzania danych w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz wystawienia polisy a także w celu określonym w art. 41 ust. 1c ustawy. 
•    Art. 9 ust. 2 lit. f RODO  – w zakresie dotyczącym dochodzenia, rozpatrywania lub ochrony roszczeń, reklamacji lub spraw sądowych.

Dane szczególne nie są zbierane od kandydatów w procesie rekrutacji ani nie są przetwarzane w celu marketingowym.

W zakresie przetwarzania danych o karalności ich podstawą jest:

•    Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
•     Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

 

10.  W jaki sposób udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane udostępniane są wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania. Dane przekazywane są na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, na uzasadniony wniosek uprawnionego organu lub w celu realizacji umowy.
Wyłącznie gdy wyraziłeś odpowiednią zgodę, Twoje dane mogą być także udostępniane innym podmiotom, które będą je przetwarzać w celu marketingowym.
W przypadku powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym lub podwykonawcom zobowiązujemy ich do wdrożenia i stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa oraz poddajemy ich cyklicznym kontrolom. Dane mogą być powierzone również podmiotom posiadającym siedzibę lub przetwarzającym dane poza obszarem Unii Europejskiej. Przetwarzanie przez te podmioty ma miejsce wyłącznie na podstawie prawnie dopuszczalnego mechanizmu gwarantującego odpowiedni poziom ochrony danych. Jednym z takich mechanizmów są Standardowe Klauzule Umowne, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską (masz prawo uzyskania ich kopii).


11.  Postępowanie w przypadku zmian właścicielskich
Może zdarzyć się sytuacja, w wyniku której nastąpi transformacja lub przejęcie naszej instytucji przez inny podmiot, a Twoje dane osobowe zostaną przekazane nowemu podmiotowi. Nowy podmiot będzie przetwarzał Twoje dane w takim samym celu co my dotychczas. W przypadku zmiany celu przetwarzania taka informacja zostanie Ci przekazana. 


12.  Jak chronimy Twoje dane? 
Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu:
•    ochrony Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem,
•    zabezpieczania systemów informatycznych oraz ochrony informacji,
•    możliwości odtworzenia Twoich danych w sytuacji utraty ich integralności lub utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.  

Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne mechanizmy szyfrujące lub inne środki ochrony Twoich danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa, w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż, pomimo naszych najlepszych starań, nie istnieje idealne zabezpieczenie, które byłoby niemożliwe do złamania.


13.  Marketing bezpośredni
Jedynie w przypadku otrzymania od Ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowej lub przedstawianie ofert marketingowych będziemy przekazywać Ci te informacje pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem SMS lub prezentować w portalu e-klient.
Możemy przekazywać Ci informacje marketingowe pocztą tradycyjną na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji to w każdej chwili możesz skierować do nas stosowny sprzeciw.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych, możesz poinformować nas o tym w każdej chwili, jest to oczywiście bezpłatne. Jeżeli chcesz żebyśmy nie wysyłali informacji marketingowych to możesz zgłosić sprzeciw lub wycofać uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Takie żądania mogą obejmować wszystkie lub tylko wybrane przez Ciebie kanały komunikacji. Odpowiedni wniosek możesz złożyć:
•    na adres e-mail: lifeinfo@nn.pl, lub
•    na adres: NNLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.

14.  Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Stosowane przez nas procedury przechowywania informacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Czas przechowywania przez nas informacji na Twój temat jest określony w przepisach prawa, w szczególności (w zależności od procesu, w ramach którego przetwarzamy Twoje dane osobowe) w:
•    Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
•    Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, 
•    Ustawy Kodeks Cywilny,
•    Ustawy Kodeks Pracy
•    Ustawie o rachunkowości
•    Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
W przypadku upłynięcia okresu przechowywania posiadane przez nas dane osobowe zostaną zniszczone w bezpieczny, nie pozwalający na ich odczytanie, sposób. W przypadku korzystania przez nas z danych w celach statystycznych lub podobnych po upływie wyznaczonego czasu przechowywania danych, operacje takie będą miały miejsce na danych zanonimizowanych, których forma nie pozwala na określenie Twojej tożsamości. Jeżeli chcesz, żebyśmy przechowywali Twoje dane po upływie okresu przechowywania zawsze możesz nas o to poprosić przed upływem okresu przechowywania. W tym celu skontaktuj się z nami. 


15.    Informacja o aktualizacji polityki prywatności
Aktualizacja niniejszej Polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej www.nnlife.pl/zycie.


16.    Prawo właściwe
Zasady określone w niniejszej Polityce podlegają prawu polskiemu. Nie wyklucza to bezpośredniego zastosowania prawa europejskiego, w szczególności przepisów RODO.


17.    Twoje prawa do ochrony prywatności
Przedstawione poniżej prawa: 
•    związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Twoich danych osobowych,
•    nie są prawami absolutnymi i mają zastosowanie do konkretnych sytuacji i podstaw przetwarzania danych. 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych uzyskasz od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub na stronie www.uodo.gov.pl.
W celu realizacji swoich praw opisanych poniżej skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób: 
•    na adres e-mail: ido@nn.pl, lub
•    na adres: NNLife TUnŻiR S.A. , ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.

Masz prawo do:
•    dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o Twoich danych osobowych bezpłatnie

Twój wniosek może obejmować żądanie:
a)    otrzymania potwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane,
b)    wskazania zakresu danych, które przetwarzamy,
c)    wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych.

Jeśli jednak Twój wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych jest bezpodstawny lub powtarza się, możemy odmówić udzielenia informacji. 
Na Twój wniosek odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż miesiąc, poinformujemy Cię o tym. W każdym przypadku odpowiedzi udzielimy nie później, niż w terminie trzech miesięcy.
Możesz zażądać kopii papierowych i elektronicznych danych, które posiadamy, udostępniamy lub używamy. By rozpatrzyć Twoje zgłoszenie możemy poprosić Cię o więcej informacji o Tobie w celu potwierdzenia tożsamości lub zidentyfikowania informacji, o które wnioskujesz. Możemy przekazać Ci wyłącznie informacje dotyczące Ciebie. W przypadku, gdy złożony wniosek mógłby doprowadzić do naruszenia prywatności innej osoby, możemy nie udzielić Ci takiej informacji. W niektórych przypadkach, wynikających np. z przepisów prawa lub tajemnicy zawodowej, możemy nie być upoważnieni do przekazania Ci informacji. Prosimy Cię o precyzyjne wskazanie informacji, o przekazanie których wnosisz. W przeciwnym razie może okazać się niezbędne złożenie przez Ciebie dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie.

•    poprawiania oraz uzupełnienia danych

Masz prawo żądać niezwłocznej modyfikacji niepoprawnych danych Ciebie dotyczących. Jeżeli poinformujesz nas o tym, że dane które posiadamy na Twój temat są niepoprawne zweryfikujemy to i jeżeli wniosek będzie zasadny poprawimy dane. 
Prawo do uzupełnienia danych ma zastosowanie w każdym przypadku, natomiast jest zależne od celów w jakich przetwarzamy dane. 
Mamy obowiązek poinformowania podmioty, którym udostępniliśmy Twoje dane, na podstawie uzyskanej od Ciebie na to zgody, o zgłoszonej przez Ciebie aktualizacji. Podejmiemy niezbędne kroki w tym kierunku, natomiast jeżeli będzie to niemożliwe lub okaże się, że wymaga to zbyt dużego nakładu pracy, sił lub kosztów, nie zrobimy tego. Alternatywnie możemy poinformować podmiot, któremu udostępniliśmy dane o konieczności przeprowadzenia takiej weryfikacji w jego własnym zakresie.
•    usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Możesz zażądać usunięcia danych gdy: dane nie są już potrzebne w celu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jedyną podstawą przetwarzania danych była zgoda, która została wycofana, zgłoszony został sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie zachodzą prawnie usprawiedliwione cele przechowywania danych, dane były przetwarzane z naruszeniem prawa, dane muszą zostać usunięte by zapewnić zgodność z przepisami prawa.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w przypadku gdy Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy lub na podstawie przepisów prawa, a po ich usunięciu nie będziemy w stanie zapewnić dostarczania świadczonych dotychczas usług.
W przypadku udostępnienia Twoich danych innemu podmiotowi zobowiązani jesteśmy poinformować ten podmiot o Twoim żądaniu usunięcia danych tak, by mógł również usunąć te dane. Podejmiemy niezbędne kroki by przekazać podmiotom informacje o Twoim żądaniu, natomiast może być to niewykonalne lub wymagać od nas nieproporcjonalnego nakładu pracy, sił i środków. Może również okazać się, że odbiorca nie może usunąć danych na Twoje żądanie, gdyż przetwarza je na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umowy.

•    żądania ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli: w Twojej ocenie dane które posiadamy są niepoprawne – do czasu sprawdzenia poprawności danych, dane przetwarzane są z naruszeniem prawa, ale zażądasz przechowywania ich przez nas zamiast usunięcia, nie potrzebujemy Twoich danych osobowych, ale są one Ci niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń, zgłoszony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach – do czasu ustalenia przez nas dopuszczalności takiego przetwarzania.

W przypadku udostępnienia danych innemu podmiotowi zobowiązani jesteśmy poinformować ten podmiot o Twoim żądaniu ograniczenia przetwarzania danych tak, by mógł również zaprzestać przetwarzania danych. Podejmiemy niezbędne kroki by przekazać podmiotom informacje o Twoim żądaniu, natomiast może to być niewykonalne lub wymagać od nas nieproporcjonalnego nakładu pracy, sił i środków. Może również okazać się że odbiorca nie może ograniczyć przetwarzania danych na Twoje żądanie, gdyż przetwarza je na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umowy. Jeżeli w naszej ocenie twoje żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie będzie mogło zostać przez nas uwzględnione, poinformujemy Cię o tym.

•    wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania udzielonej zgody

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, umotywowanego swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu NNLife. W przypadku wykazania, że prawnie uzasadniony interes NNLife jest faktycznie bardziej istotny niż Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych, możemy nadal przetwarzać te dane. W każdym innym przypadku obowiązani jesteśmy do zaprzestania ich przetwarzania. 
W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli otrzymujesz od nas newsletter lub inne tego typu wiadomości zawsze możesz wypisać się poprzez kliknięcie w link na dole wiadomości.
Masz również w każdej chwili prawo do bezpłatnego wycofania którejkolwiek z udzielonych zgód na przetwarzanie danych. Nie wyklucza to jednak uprawnienia NNLife do dalszego przetwarzania Twoich danych na innej istniejącej podstawie, tj. wykonanie umowy lub obowiązku prawnego.
•    przenoszenia danych

Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych: jedynie w odniesieniu do danych osobowych które nam dostarczyłeś (z wyłączeniem innych danych), gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możemy odmówić przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów. Dodatkowo, jeżeli posiadane przez nas dane dotyczą więcej niż jednej osoby, możemy nie mieć możliwości technicznych przekazania Twoich danych w taki sposób aby nie naruszyć praw i wolności innych osób.


18.    Słowniczek
Administrator danych oznacza podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, zarówno sam jak i w porozumieniu z innymi administratorami. 
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji pośrednio lub bezpośrednio osobie fizycznej.
Przetwarzanie oznacza operacje wykonywane na danych osobowych takie jak zbieranie, zapisywanie, organizowanie, katalogowanie, przechowywanie, zmianę, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie oraz niszczenie.
Agent oznacza podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego lub dystrybucji ubezpieczeń, za pośrednictwem którego Klient zawiera umowę ubezpieczenia, obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową, składa reklamacje lub inne wnioski związane z umową ubezpieczenia.
Umowa oznacza umowę zawartą pomiędzy NNLife a klientem dotycząca objęcia ochroną ubezpieczeniową, na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 
NNLife oznacza NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.
Klient oznacza ubezpieczającego lub ubezpieczonego z tytułu umowy ubezpieczenia oraz poszukującego ochrony ubezpieczeniowej potencjalnego ubezpieczającego lub ubezpieczonego.
RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych