Wstrzymanie prac nad reformą emerytalną i przekształceniem OFE

Prace legislacyjne nad ustawą, która zakładała przeniesienie środków z OFE na IKE lub do ZUS, zostały wstrzymane na bliżej nieokreślony czas. Oznacza to, że Otwarte Fundusze Emerytalne działają na niezmienionych zasadach.
Ostatnim etapem legislacji  były prace w komisjach sejmowych a na kwietniowym posiedzeniu (14,15 i 20 kwietnia 2021 r.), Sejm nie przyjął projektu ustawy z 3 lutego 2021 r. Obecnie nie ma oficjalnych komunikatów, które wskazywałyby terminy podjęcia dalszych prac w Parlamencie oraz określających kształt i terminy wejścia w życie ustawy.

Wyniki funduszu

NNLife OFE (dawniej MetLife OFE) uzyskał najwyższą stopę zwrotu za 10 lat według Informacji Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanej 28.10.2021 r.

Cel inwestycyjny

Naszym celem jest maksymalny stopień bezpieczeństwa i rentowności lokat w długim okresie. Inwestujemy głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Część aktywów lokujemy za granicą, a także w inne udziałowe i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.

Zmiana danych kontaktowych obsługi spraw dotyczących OFE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 maja 2021 r. nastąpiło połączenie Moventum Services Sp. z o.o. (spółka przejmowana), pełniącej funkcję Agenta Transferowego dla NNLife OFE i NNLife DFE, z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca).
 

Po połączeniu będzie funkcjonowała jedna nazwa ProService Finteco Sp. z o.o.
 

W sprawach związanych z członkostwem w NNLife DFE prosimy o kontakt:

  • telefoniczny: 22 541 77 30 (pn.-pt. godz. 9.00 - 17.00)
  • e-mailowy: pteinfo@metlife.pl
  • listowny:

        ProService Finteco Sp. z o.o.
        Agent Transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE
        ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegóły umowy, takie jak: warunki wypłaty zgromadzonych środków, wysokość opłat i prowizji pobieranych przez NNLife PTE S.A. zawarte są w Statucie Funduszu. NNLife PTE S.A. nie gwarantuje realizacji założonego w Statucie Funduszu celu inwestycyjnego, a dane historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Członek Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Opis sytuacji finansowej Funduszu i ryzyka związanego z przystąpieniem do Funduszu oraz pozostawaniem Członkiem Funduszu znajduje się w Prospekcie Informacyjnym NNLife OFE.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!