Umowy dodatkowe z myślą o Twoim dziecku

Leczenie Dziecka (F)

Ubezpieczenie to zapewnia kompleksową ochronę Twojego dziecka w razie wypadku oraz choroby do 21 roku życia. To wsparcie finansowe na wypadek uszkodzenia ciała spowodowanego wypadkiem, groźnej choroby czy pobytu w szpitalu i operacji z powodu wypadku lub choroby.

Asystent Rodzica

To wsparcie organizacyjne i medyczne dla Twojego dziecka, jeżeli wypadek zdarzy się na terenie Polski. Usługa assistance realizowana przez ubezpieczyciela Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów świadczeń assistance opisanych w Warunkach Ubezpieczenia. Obejmuje m.in. konsultacje u lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację oraz korepetycje dla poszkodowanego dziecka.

Dokumenty, dodatkowe informacje

Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Każdy Ważny oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminami promocji produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial), Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem promocji produktu oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, Mondial i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie. Dodatkowo należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług Telmedicin dostępnym na www.telemedi.co/pl i www.nnlife.pl/zycie. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!