Umowy dodatkowe, które pomogą w walce z poważną chorobą

Pieniądze na walkę z poważną chorobą

Umowa ubezpieczenia na wypadek choroby, swoim zakresem obejmuje sześć grup poważnych chorób:
- układu krążenia,
- układu nerwowego,
- narządów wewnętrznych,
- układu kostno-mięśniowego i skóry,
- zakaźnych i pasożytniczych,
oraz inne poważne choroby, opisane w warunkach ubezpieczenia.

Asystent w Walce z Poważną Chorobą

Pakiet kompleksowej pomocy dla chorego, obejmujący m.in. organizację i refundację kosztów pobytu w sanatorium, konsultacje u lekarzy specjalistów, rehabilitację oraz specjalistyczne badania diagnostyczne. Usługa assistance realizowana jest przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów świadczeń assistance opisanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. Usługa darmowa przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł i więcej.

Dokumenty, dodatkowe informacje

Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Każdy Ważny oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminami promocji produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial), Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem promocji produktu oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, Mondial i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie. Dodatkowo należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług Telmedicin dostępnym na www.telemedi.co/pl i www.nnlife.pl/zycie. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!