NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Skład zarządu

Prezes Zarządu
Paweł Kacprzyk
Członek Zarządu ds. ryzyka
Anita Bogusz
Członek Zarządu ds. sprzedaży
Magdalena Brzozowska-Tomczyk
Członek Zarządu ds. finansów
Justyna Dymek
Członek Zarządu ds. operacji
Agata Lem-Kulig
Członek Zarządu ds. HR
Liwia Kwiecień
Członek Zarządu ds. technologii
Andrzej Miron

Dane spółki


Kapitał zakładowy

21 490 000 złotych


Kapitał wpłacony

21 490 000 złotych

NIP 

526-03-05-006

KRS 

nr 0000028131, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba 

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

 

Ład Korporacyjny

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą NNLife TUnŻiR S.A.
 

Rada Nadzorcza Towarzystwa na posiedzeniu 30 marca 2022 r., realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Zasady), mówiący o dokonywaniu przez organ nadzorujący regularnej oceny stosowania Zasad, w oparciu o wyniki przeprowadzonego w Towarzystwie przeglądu, pozytywnie oceniła stosowanie przez Towarzystwo Zasad za rok 2021. W opinii Rady Nadzorczej Towarzystwo jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi Zasad.

Nadzór właścicielski

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. przyjęło i stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych oraz Zasady dotyczące głosowania NNLife TUnŻiR S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych w sprawie programów motywacyjnych.

Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych

Zasady głosowania NNLife TUnŻiR S.A.

Polityka dotycząca zaangażowania

Informacja dotycząca strategii inwestycji kapitałowych

Komunikacja z akcjonariuszami


Dane kontaktowe


NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. – NNLife TUnŻiR S.A.

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
tel. (48) 22 523 50 00
e-mail: Biuro Zarządu

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Call for submission of share documents

Informacja o zrównoważonym rozwoju


Informacja na temat przyjętej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”; „SFDR”).

Informacja o zrównoważonym rozwoju