Zamów kontakt z Agentem, aby dowiedzieć się więcej

Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest NNLife TUnŻiR S.A., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Każda ze zgód może być odwołana w każdym czasie. Więcej informacji znajdzie Pan/Pani w dokumencie Przetwarzanie danych osobowych oraz w Polityce prywatności

Zwróć uwagę

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umów dodatkowych należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Warunkami Ubezpieczenia produktów oferowanych przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, a także strategią inwestycyjną poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów.

Cel inwestycyjny

NNLife TUnŻiR S.A. nie gwarantuje realizacji założonego w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych celu inwestycyjnego, a historyczne stopy zwrotu UFK nie gwarantują osiągniecia podobnych w przyszłości. Umowa nie gwarantuje uzyskania zysku z UFK. Rryzyka inwestycyjne w całości ponosi ubezpieczający, a ich materializacja może wiązać się z utratą części lub całości wpłaconych składek.

Ryzyka inwestycyjne

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia wysokość środków na rachunku dodatkowym z umowy Rachunek dodatkowy może ulegać zmianom wskutek zmiany sytuacji na rynkach, niewłaściwego zarządzania przez zarządzającego funduszem/subfunduszem inwestycyjnym, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK wybranego przez ubezpieczającego, ryzyka zmian stóp procentowych lub ryzyka kredytowego kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji.

Świadczenia z umowy

Środki zgromadzone w ramach umowy Rachunek dodatkowy oraz świadczenia z ww. umów ubezpieczenia nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Obowiązki podatkowe

Wszelkie podatki związane z umową Rachunek dodatkowy powinny być uiszczane zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w chwili powstania obowiązku podatkowego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473 t.j.) (w skrócie ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby NNLife TUnŻiR S.A. było niewypłacalne w przypadkach, które określa ustawa o UFG.