Doświadczeni inwestorzy

Możliwość inwestowania środków w funduszach zarządzanych przez doświadczonych inwestorów.

Brak dodatkowych opłat

Rachunek dodatkowy otworzysz i prowadzisz bezpłatnie.

Swoboda

Całość środków posiadanych na Rachunku dodatkowym możesz wykupić w dowolnym momencie. Jednak rekomendowany czas inwestycji to 5 lat lub dłużej.

Możliwość wyboru

Do wyboru masz fundusze o różnym poziomie ryzyka i zasięgu geograficznym inwestycji. Możesz dowolnie zmieniać je w czasie trwania inwestycji.

Zamów kontakt z Agentem, aby dowiedzieć się więcej

Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest NNLife TUnŻiR S.A., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Każda ze zgód może być odwołana w każdym czasie. Więcej informacji znajdzie Pan/Pani w dokumencie Przetwarzanie danych osobowych oraz w Polityce prywatności

Dokumenty, dodatkowe informacje

Zwróć uwagę
Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, a także strategią inwestycyjną poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów.

Cel inwestycyjny
NNLife TUnŻiR S.A. nie gwarantuje realizacji założonego w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) celu inwestycyjnego, a historyczne stopy zwrotu UFK nie gwarantują osiągniecia podobnych w przyszłości. Umowa nie gwarantuje uzyskania zysku z UFK.

Rryzyka inwestycyjne w całości ponosi ubezpieczający, a ich materializacja może wiązać się z utratą części lub całości wpłaconych składek.

Ryzyka inwestycyjne
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia wysokość środków na rachunku może ulegać zmianom wskutek zmiany sytuacji na rynkach, niewłaściwego zarządzania przez zarządzającego funduszem/subfunduszem inwestycyjnym, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK wybranego przez ubezpieczającego, ryzyka zmian stóp procentowych lub ryzyka kredytowego kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji.

Świadczenia z umowy
Środki zgromadzone na rachunku oraz świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sadowej, zajęciom komorniczym w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Obowiązki podatkowe
Wszelkie podatki związane z umową powinny być uiszczane zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w chwili powstania obowiązku podatkowego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473 t.j.) (w skrócie ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby NNLife TUnŻiR S.A. było niewypłacalne w przypadkach, które określa ustawa o UFG.