Powrót

Wypłata świadczenia na wypadek choroby nowotworowej

Pieniądze z tytułu Umowy dodatkowej na wypadek nowotworów zostaną wypłacone Ubezpieczonemu. Przed wypełnieniem wniosku o wypłatę świadczenia przygotuj dowód osobisty lub paszport oraz polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Wypłata świadczenia <em>na wypadek</em> <b>choroby nowotworowej</b>

Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online. Zdarzenie będziesz mógł zgłosić bez wychodzenia z domu. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku sprawdź, czy dysponujesz kompletem dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Listy potrzebnych dokumentów znajdziesz poniżej.

Zgłoś zdarzenie

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia, wypełnij go, podpisz i wyślij na nasz adres.

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia Umowa dodatkowa ONA/ON

Wypełniony druk oraz wymagane dokumenty prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Przydatne informacje

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zdarzenie;
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
  • dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia ambulatoryjnego wraz z wynikami badań (w tym z wynikiem badania histopatologicznego);
  • dokumentacja medyczna potwierdzająca całkowitą remisję i ponowne wystąpienie choroby (w przypadku nawrotu choroby);

 oraz:

  • w przypadku, gdy wniosek o wypłatę świadczenia składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, wymagany jest dokument pełnomocnictwa;
  • Pracownik Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.
  • Organ wydający dokument
  • Notariusz 

    W przypadku, gdy nie ma możliwości potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby lub instytucje wymienione powyżej, istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia formularza Potwierdzenie zgodności dokumentów z oryginałem - pobierz

Aby otrzymać środki z ubezpieczenia, należy wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia wraz z załączonymi dokumentami. Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji, poinformujemy Cię, jakie dodatkowe dokumenty są jeszcze wymagane do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Wypłata świadczenia z tytułu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie następuje w terminie określonym w Ogólnych warunkach, które mają zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia.