Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(wcześniej MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

Skład zarządu

Prezes Zarządu
Tomasz Adamus
Członek Zarządu
Paweł Skiba

Dane spółki


NIP

107-00-00-046

KRS

nr 0000181644, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Ład Korporacyjny
 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą Nationale-Nederlanden TFI S.A.
 

Rada Nadzorcza Towarzystwa na posiedzeniu 21 marca 2022 r., realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Zasady), mówiący o dokonywaniu przez organ nadzorujący regularnej oceny stosowania Zasad, w oparciu o wyniki przeprowadzonego w Towarzystwie przeglądu, pozytywnie oceniła stosowanie przez Towarzystwo Zasad za rok 2021. W opinii Rady Nadzorczej Towarzystwo jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi Zasad.

Informacje dotyczące reklamacji

Nadzór właścicielski


W dniu 18 czerwca 2007 roku Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)  uchwałą Zarządu podjęło decyzję o wprowadzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych oraz Zasad dotyczących głosowania Nationale-Nederlanden TFI S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych w sprawie programów motywacyjnych.

Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych

Zasady głosowania Nationale-Nederlanden TFI

Polityka dotycząca zaangażowania

Nota prawna

Komunikacja z akcjonariuszami


Dane kontaktowe


Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Nationale-Nederlanden TFI S.A

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
tel. (48) 22 523 50 00
e-mail: Biuro Zarządu

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Informacja o zrównoważonym rozwoju


Informacja na temat przyjętej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”; „SFDR”).

Informacja o zrównoważonym rozwoju

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!