Opcja NW Plus - <em>ubezpieczenie dla klientów</em> <b>ING Bank Śląski</b>
Powrót

Opcja NW Plus - ubezpieczenie dla klientów ING Bank Śląski

Posiadanie rachunku w banku to dobra okazja, aby pomyśleć też o prostym sposobie na zabezpieczeni siebie i swoich bliskich w razie nieszczęśliwych wypadków. To dobra decyzja na wszelki wypadek.

 • Ubezpieczenie dedykowane Klientom ING Banku Śląskiego S.A. którzy są posiadaczami rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego.
 • Bezpieczeństwo dla Twoich bliskich, którzy w razie Twojej śmierci lub trwałego inwalidztwa otrzymają środki np. na uregulowanie zaciągniętego przez Ciebie kredytu,
 • Możesz wybierać spośród 4 wariantów różniących się wysokością Sum ubezpieczenia w zależności od Twoich potrzeb.

 

Zakres ubezpieczenia

Komu zostanie wypłacone Świadczenie, w razie wystąpienia zdarzenia:

 • Śmierć Ubezpieczonego - wypłata świadczenia dla Twoich bliskich (dla osób uposażonych)
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku -wypłata świadczenia dla Twoich bliskich (dla osób uposażonych)
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku komunikacyjnego -wypłata świadczenia dla Twoich bliskich (dla osób uposażonych)
 • Trwałe inwalidztwo częściowe wskutek Nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia dla Ciebie, jako Ubezpieczonego
 • Trwałe inwalidztwo całkowite wskutek Nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia dla Ciebie.

Jak działa Polisa?

Ubezpieczenie Opcja NW PLUS jest adresowane do Klientów, którzy posiadają w banku rachunek oszczędnościowy lub oszczędnościowo-rozliczeniowy i chcą skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia w razie nieszczęśliwych wypadków. W przypadku Twojej śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Wypadku komunikacyjnego wskazane przez Ciebie osoby otrzymają ustaloną na samym początku Sumę ubezpieczenia. Natomiast w razie Twojego trwałego inwalidztwa całkowitego lub częściowego, które będzie wynikiem Nieszczęśliwego wypadku, sam otrzymasz Sumę ubezpieczenia, którą będziesz mógł przeznaczyć np. na leczenie.

Jakie są warianty ubezpieczenia?

W naszej ofercie dostępne są 4 warianty ubezpieczenia, które różnią się między sobą wysokością sum ubezpieczenia i składką. Sam decydujesz, który pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni.

ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ SUM UBEZPIECZENIA WŁAŚCIWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO UBEZPIECZENIA (W ZŁ))      
  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

Wariant 4

Rozszerzony

Śmierć Ubezpieczonego 100 200 300 300
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku 10 000 25 000 40 000 80 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku komunikacyjnego 10 000 25 000 40 000 120 000
Trwałe inwalidztwo częściowe wskutek Nieszczęśliwego wypadku 10 000 25 000 40 000 80 000
Trwałe inwalidztwo całkowite wskutek Nieszczęśliwego wypadku 10 000 25 000 40 000 80 000
Miesięczna wysokość Składki 4 8 10 21

 

Ile pieniędzy wypłaci Ubezpieczyciel, jeżeli coś się stanie i co stanowi sumę ubezpieczenia?

W przypadku śmierci, śmierci w Nieszczęśliwym wypadku, śmierci w Wypadku komunikacyjnym albo wskutek Trwałego inwalidztwa całkowitego wypłacimy świadczenie równe Sumie ubezpieczenia. Wartość tej sumy zależy od wariantu ubezpieczenia, który wybierzesz. Z kolei w przypadku Trwałego inwalidztwa częściowego kwota świadczenia obliczana jest na podstawie sumy ubezpieczenia oraz zasad określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Istnieją także sytuacje, kiedy Nationale-Nederlanden nie ponosi odpowiedzialności i Świadczenie nie zostanie wypłacone. Zostały one opisane w oddzielnym rozdziale w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak opłacana jest składka?

Składka opłacana jest miesięcznie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem?

W ramach ubezpieczenia świadczenie wypłacane jest w razie:

 • śmierci Ubezpieczonego,
 • śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (pod warunkiem, że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 180 dni licząc od dnia zajścia Nieszczęśliwego wypadku),
 • śmierci Ubezpieczonego wskutek Wypadku komunikacyjnego (pod warunkiem, że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 180 dni licząc od dnia zajścia Nieszczęśliwego wypadku),
 • Trwałego inwalidztwa całkowitego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (pod warunkiem, że nastąpiło ono przed upływem 180 dni licząc od dnia zajścia Nieszczęśliwego wypadku),
 • Trwałego inwalidztwa częściowego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (pod warunkiem, że nastąpiło ono przed upływem 180 dni licząc od dnia zajścia Nieszczęśliwego wypadku).

Gdzie i kiedy działa ubezpieczenie?

Od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jesteś chroniony na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas określony, tzw. „Okres polisowy”.

Rozpoczęcie Okresu polisowego Zakończenie Okresu polisowego
Dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia
 • 31 grudnia 2020 roku, albo
 • jeśli Umowa ubezpieczenia została zawarta po terminie wskazanym w punkcie pierwszym:

31 grudnia za 5 lat licząc od daty wskazanej w podpunkcie pierwszym.

 
Dla kolejnych Okresów polisowych zastosowanie mają kolejne okresy pięcioletnie.

 

Na czym polega kontynuacja umowy ubezpieczenia?

O ile Ubezpieczony nie ukończył 75. roku życia, Nationale-Nederlanden przed końcem każdego Okresu polisowego może zaproponować kontynuację Umowy ubezpieczenia na kolejny Okres polisowy, o którym mowa w zdaniu następnym.  Każdy kolejny Okres polisowy rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego Okresu polisowego i trwa 5 lat kalendarzowych.

Nationale-Nederlanden nie gwarantuje kontynuacji ubezpieczenia na kolejne Okresy polisowe.

Skontaktuj się z nami