Opcja Życie Plus - <em>ubezpieczenie dla klientów</em> <b>ING Bank Śląski</b>
Powrót

Opcja Życie Plus - ubezpieczenie dla klientów ING Bank Śląski

Gdy zabraknie Kredytobiorcy, jego zadłużenie może obciążyć rodzinę. Aby ochronić najbliższych przed trudną sytuacją finansową, warto ubezpieczyć swój kredyt.

  • Ubezpieczenie dedykowane Klientom ING Banku Śląskiego S.A. którzy są posiadaczami rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Bezpieczeństwo dla Twoich bliskich, którzy w razie Twojej śmierci lub trwałego inwalidztwa otrzymają środki np. na uregulowanie zaciągniętego przez Ciebie kredytu,
  • Możesz wybierać spośród 4 wariantów różniących się wysokością Sum ubezpieczenia w zależności od Twoich potrzeb.

Polisa

Ubezpieczenie Opcja Życie PLUS adresowane jest do Klientów, którzy posiadają kredyt hipoteczny i chcą skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia najbliższych w razie śmierci Kredytobiorcy. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby, które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 51 lat. Takie zabezpieczenie stanowi istotny element wsparcia finansowego dla rodziny w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Pieniądze z ubezpieczenia

W przypadku śmierci Ubezpieczonego (Kredytobiorcy) wypłacona zostanie kwota określana jako suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi wartość salda zadłużenia z dnia śmierci Ubezpieczonego. Istnieją także sytuacje, kiedy Nationale-Nederlanden nie ponosi odpowiedzialności i Świadczenie nie zostanie wypłacone. Zostały one opisane w oddzielnym rozdziale w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Obliczanie składki

Wysokość Składki jest ustalana jako iloczyn Stopy składki i Salda zadłużenia z dnia płatności raty kredytu. Wysokość Stopy składki wynosi 0,035% miesięcznie.

Opłacanie składki

Składka opłacana jest comiesięcznie w dniu płatności raty kredytu – zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia.

Gdzie i kiedy?

Od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jesteś chroniony na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony (tzw. „okres polisowy”)

Rozpoczęcie Okresu polisowego Zakończenie Okresu polisowego
Dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia w danym roku kalendarzowym
  • Dzień płatności raty Kredytu przypadający w grudniu tego samego roku kalendarzowego, albo
  • Jeśli dzień płatności pierwszej raty Kredytu następujący po Dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przypada w następnym  roku kalendarzowym:
Dzień płatności raty Kredytu przypadający w grudniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym w którym zawarto Umowę ubezpieczenia

 

Kontynuacja umowy ubezpieczenia

O ile Ubezpieczony nie ukończył 65. roku życia, Nationale-Nederlanden przed końcem każdego Okresu polisowego może, zaproponować kontynuację Umowy ubezpieczenia na kolejny Okres polisowy, o którym mowa w zdaniu następnym. Każdy kolejny Okres polisowy rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego Okresu polisowego i trwa rok.

Nationale-Nederlanden nie gwarantuje kontynuacji ubezpieczenia na kolejne Okresy polisowe.

Skontaktuj się z nami