Powrót

Oświadczenie Zarządu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
w sprawie ograniczenia wyłączenia odpowiedzialności z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych
w następstwie aktów terroryzmu.


Zarząd Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą
w Warszawie („Towarzystwo”), oświadcza, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r., przewidziane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych,
które wystąpiły w następstwie aktów terroryzmu, będzie ograniczone do zdarzeń ubezpieczeniowych dotyczących życia lub zdrowia Ubezpieczonego, powstałych w następstwie czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroryzmu. Zmiana ta dotyczy wszystkich umów ubezpieczenia zawartych z Towarzystwem, również tych zawartych przed dniem 1 stycznia 2016 r. Powyższa zmiana oznacza, że w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w następstwie aktów terroryzmu, Towarzystwo nie wypłaci świadczenia tylko wtedy, gdy zdarzenie to zaszło w następstwie czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroryzmu.