Powrót

Wypłata częściowa lub rozwiązanie umowy


Poniżej przedstawiono procedurę realizacji wniosku o wypłatę częściową

Wybierz i wypełnij wniosek wg rodzaju wypłaty:

Wyślij wniosek na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

wraz z z poniższymi dokumentami.

Możesz też odwiedzić najbliższy oddział Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu złożenia wniosku.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00 pod numerami telefonów:
801 20 30 40 - dla telefonów stacjonarnych
22 522 71 24 - dla telefonów komórkowych

Załączniki do wniosku: 

 1. Kopia dokumentu tożsamości
 2. Kopia aktualnego odpisu KRS (w przypadku, gdy ubezpieczającym jest osoba prawna)
 3. Imię, nazwisko oraz adres właściciela rachunku bankowego (w przypadku realizacji wypłaty na konto innej osoby)     
 4. Bankowy dokument upoważniający do realizacji wypłaty (w przypadku obowiązującej umowy cesji)

Pobierz wniosek dyspozycji zwrotu części środków z IKE

Pobierz dyspozycję wypłaty z rachunku lokacyjnego

Pobierz dyspozycję wypłaty z rachunku podstawowego dla "Single Invest"

Pobierz dyspozycję wypłaty z rachunku głównego

Pobierz wniosek o wypłatę z rachunku lub rachunku lokacyjnego

Na podstawie otrzymanej dokumentacji Nationale-Nederlanden weryfikuje i analizuje dokumentację ubezpieczeniowo-świadczeniową oraz podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia. 

Skontaktujemy się z Tobą w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w złożonym wniosku. W tym celu podaj aktualny numer telefonu i / lub adres e-mailowy we wniosku.

Zadbaj również o aktualizację swojego adresu do korespondencji.

Warunkiem akceptacji wniosku jest jego poprawne wypełnienie i jasne sprecyzowanie rodzaju zlecenia.

Poprawnie wypełniony wniosek zawiera:

 1. Określony rodzaj zlecenia (wypłaty)     
 2. Dane osobowe ubezpieczającego
 3. Formę wypłaty (np. nr rachunku bankowego) 
 4. Podpis ubezpieczającego / osoby upoważnionej

Wyliczenie kwoty do wpłaty może obejmować:

 • umorzenie jednostek uczestnictwa
 • pobranie opłat wynikających z warunków umowy i zobowiązań podatkowych                             

Przekazanie informacji o rozliczeniu jest związane z:

 • rozliczeniem złożonego zlecenia 
 • ewentualnych zmianach w umowie wywołanych zleceniem

Przekazanie środków zgodnie z podaną we wniosku dyspozycją, jeśli wniosek spełnia warunki formalne  i prawne*, następuje w terminie :

 • Dla wypłat całkowitych z zachowaniem terminów zawartych w OWU danego produktu, a dla wypłat częściowych do 20 dni kalendarzowych,
 • Dla wypłat transferowych do 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty wpływu wniosku do Towarzystwa**

* jeśli wniosek nie został skompletowany pod względem formalnym , środki nie zostaną wypłacone do czasu jego uzupełnienia.

** szczegółowe terminy realizacji wypłat określone zostały w warunkach umowy ubezpieczenia.