Powrót

Wypłata całkowita lub rozwiązanie umowy


Poniżej przedstawiono procedurę realizacji wniosku o wypłatę całkowitą, bądź rozwiązania umowy

Wybierz i wypełnij wniosek wg rodzaju wypłaty:

Wyślij wniosek na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi poniżej.

Możesz też odwiedzić najbliższy oddział Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu złożenia wniosku.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00 pod numerami telefonów:
801 20 30 40 - dla telefonów stacjonarnych
22 522 71 24 - dla telefonów komórkowych

Załączniki do wniosku: 

 1. Kopia dokumentu tożsamości
 2. Kopia aktualnego odpisu KRS (w przypadku, gdy ubezpieczającym jest osoba prawna)
 3. Imię, nazwisko oraz adres właściciela rachunku bankowego (w przypadku realizacji wypłaty na konto innej osoby)     
 4. Bankowy dokument upoważniający do realizacji wypłaty (w przypadku obowiązującej umowy cesji)
 5. Zgoda uposażonego na wypłatę (w przypadku stypendialnych i młodzieżowych umów ubezpieczenia, gdzie zakończył się okres składkowy)
 6. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku, gdy ubezpieczającym jest osoba małoletnia)

Pobierz formularz dot. całkowitej wypłaty wartości
Pobierz wniosek o rozwiązanie rachunku inwestycyjnego

Na podstawie otrzymanej dokumentacji Nationale-Nederlanden weryfikuje i analizuje dokumentację ubezpieczeniowo-świadczeniową oraz podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia. 

Skontaktujemy się z Tobą w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w złożonym wniosku. W tym celu podaj aktualny numer telefonu i / lub adres e-mailowy we wniosku.

Zadbaj również o aktualizację swojego adresu do korespondencji.

Warunkiem akceptacji wniosku jest jego poprawne wypełnienie i jasne sprecyzowanie rodzaju zlecenia.

Poprawnie wypełniony wniosek zawiera:

 1. Określony rodzaj zlecenia (wypłaty)     
 2. Numer umowy ubezpieczenia (polisy)
 3. Dane osobowe ubezpieczającego
 4. Formę wypłaty (np. nr rachunku bankowego) 
 5. Podpis ubezpieczającego / osoby upoważnionej
 6. Pieczątkę imienną oraz podpis osoby upoważnionej (w przypadku, gdy ubezpieczającym jest osoba prawna)
Rozwiązanie umowy i wyliczenie kwoty do wpłaty obejmuje:
 • rozwiązanie umowy ubezpieczenia zgodnie z terminem wynikającym z warunków umowy
 • umorzenie jednostek uczestnictwa lub przeliczenie zgromadzonych środków
 • pobranie opłat wynikających z warunków umowy i zobowiązań podatkowych

Przekazanie informacji o rozliczeniu jest związane z:

 • rozliczeniem złożonego zlecenia 
 • ewentualnych zmianach w umowie wywołanych zleceniem

Przekazanie środków zgodnie z podaną we wniosku dyspozycją, jeśli wniosek spełnia warunki formalne i prawne*, następuje w terminie:

- Dla wypłat całkowitych do 30 dni kalendarzowych, liczonych do daty rozwiązania umowy**

* jeśli wniosek nie został skompletowany pod względem formalnym , środki nie zostaną wypłacone do czasu jego uzupełnienia.

** szczegółowe terminy realizacji wypłat określone zostały w warunkach umowy ubezpieczenia.