Powrót

Śmierć członka OFE i współmałżonka - najczęściej zadawane pytania


Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, która z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie:

  1. śmierć Członka OFE nastąpiła po śmierci Współmałżonka. Wtedy całość środków zgromadzonych na rachunku Członka OFE wypłacona zostanie Osobom Uposażonym lub w przypadku ich braku - Spadkobiercom.
  2. śmierć Członka Funduszu nastąpiła przed śmiercią Współmałżonka. W takiej sytuacji środki przypadające Współmałżonkowi  z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa1, muszą zostać przetransferowane na Jego rachunek w OFE. Pozostałe środki z rachunku zmarłego Członka OFE wypłacone zostaną Osobom Uposażonym lub w przypadku ich braku - Spadkobiercom.

Poniżej opiszemy kolejno, co należy zrobić w przypadku sytuacji  1. i 2., opisanych powyżej i jakie dokumenty należy zebrać dodatkowo, oprócz dokumentów potrzebnych do wypłaty Uposażonemu.

Pamiętaj:

W przypadku gdy Członek OFE i Współmałżonek zmarli w tym samym dniu, decydujące znaczenie ma godzina w której nastąpiła śmierć.
W określeniu, który ze Współmałżonków zmarł pierwszy mogą pomóc skrócone odpisy aktów zgonu np. jeżeli Członek OFE zmarł jako „wdowiec/wdowa” oznacza to, że jego śmierć nastąpiła po śmierci Współmałżonka.

W celu uzyskania dalszych informacji, w jaki sposób wypłacić środki zgromadzone na rachunku prosimy o przejście na dalsze strony:  

Jestem Uposażonym wskazanym przez Członka OFE

Na rachunku nie zostały wskazane Osoby Uposażone

Zmarły współmałżonek był jednocześnie Osobą Uposażoną

 

1 Art. 131 pkt 1Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 159, poz 1667, z późn. zm.)

Zbierz dodatkowo następujące dokumenty:

1. skrócony odpis aktu zgonu Współmałżonka.
2. skrócony odpis aktu małżeństwa Członka OFE oraz Współmałżonka,
3. oświadczenie stwierdzające czy Współmałżonek posiadał rachunek w OFE, jeżeli tak to w którym,
4. numer PESEL współmałżonka.

Zbierz dodatkowo następujące dokumenty:

1. skrócony odpis aktu zgonu Współmałżonka,
2. skrócony odpis aktu małżeństwa Członka OFE oraz Współmałżonka,
3. oświadczenie stwierdzające czy Współmałżonek posiadał rachunek w OFE, jeżeli tak to w którym,
4. numer PESEL współmałżonka.

Wypłaty transferowe dokonywane są cztery razy w roku, w miesiącach: luty, maj, sierpień i listopad. Wypłata transferowa nastąpi w najbliższym możliwym terminie, po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Wypłata środków dla Uposażonych nastąpi w terminie od 1 do 3 miesięcy od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów do Nationale-Nederlanden OFE.