Powrót

Wypłaty po śmierci Członka OFE - najczęściej zadawane pytania

Masz pytania i wątpliwości dotyczące wypłaty po śmierci Członka OFE? Wybierz poniżej interesujące Cię pytanie.


Najczęściej zadawane pytania

W przypadku osób Uposażonych lub Spadkobierców

OFE wypłaci środki Uposażonym nie później niż 3 miesiące i nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od daty otrzymania kompletu niezbędnych dokumentów. Wycofanie (umorzenie) środków z rachunku zmarłego Członka OFE odbywa się w przedostatni dzień roboczy miesiąca.

W przypadku Współmałżonka (z tytułu wspólności majątkowej)

OFE dokonuje się tzw. wypłaty transferowej. Polega ona na przekazaniu środków z rachunku zmarłego Członka Funduszu, na rachunek w OFE jego Współmałżonka. Wypłata transferowa dokonywana jest:

 • w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia lub listopada,
 • dla osób, które dostarczyły komplet niezbędnych dokumentów do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy (czyli do 25 stycznia, 25 kwietnia, 25 lipca lub 25 października).

W przypadku gdy Współmałżonek nie posiada rachunku w OFE, mamy obowiązek taki rachunek mu otworzyć. Z rachunku otwartego na potrzeby dokonania wypłaty transferowej Współmałżonek może wypłacić  środki po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:

 1. uzyskanie decyzji przyznającej emeryturę, emeryturę rolniczą, zaopatrzenie emerytalne, uposażenie w stanie spoczynku;
 2. nie nabycia prawa do emerytury, po ukończeniu 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;
 3. środki na rachunku Członka OFE urodzonego przed 1 stycznia 1969 r. nie przekraczają:

–      150% przeciętnego wynagrodzenia*, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po 1 stycznia 2002 r.

–      50% przeciętnego wynagrodzenia*, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed 1 stycznia 2002 r.

* o którym mowa w Ustawie z dn. 17 grudnia 1998 r. o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jaki podatek zapłacę za wypłatę środków?

19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

 • Kto uiszcza podatek?

Podatek zostanie przekazany przez OFE na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 • Czy otrzymam PIT i czy muszę się rozliczyć z Urzędem Skarbowym?

Nie, nie musisz. Należny podatek zostanie odprowadzony na rachunek właściwego urzędu skarbowego przez  OFE.

 • Do którego Urzędu Skarbowego NN OFE wysyła podatek?

Do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, ponieważ jest do urząd skarbowy właściwy dla OFE.

Nie. Może to być rachunek innej osoby, której dane będą wpisane w formularzu w polu "Sposób wypłaty zgromadzonych środków".
Nie. OFE przekaże w jej imieniu do ZUS informację kto, w jakim udziale oraz z jakiego tytułu otrzymał wypłatę środków z rachunku zmarłego. OFE nie potrzebuje w tym celu żadnych upoważnień. 
Nie. Środki należne z tytułu wspólności majątkowej są przekazywane tylko i wyłącznie w formie wypłaty transferowej na rachunek OFE Współmałżonka zmarłego Członka OFE. Jeśli Współmałżonek nie ma rachunku w OFE, jesteśmy zobowiązani mu go otworzyć. 

Może to zrobić jedynie osoba uprawniona do wypłaty środków, przesyłając pisemną prośbę wraz ze skróconym odpisem aktu zgonu Członka OFE i kopią swojego dokumentu tożsamości na adres:

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Topiel  12
00-342 Warszawa
Odpowiedź zostanie wysłana listem zwykłym na adres nadawcy. 
Nie. OFE wypłaca jedynie wartość rachunku zmarłego Członka OFE. 
Tak. Formularz do wypłaty na zagraniczny rachunek bankowy znajduje się poniżej.

Nationale-Nederlanden OFE ma ustawowy obowiązek przekazania środków należnych Współmałżonkowi. Dopiero po ustaleniu ich kwoty, Nationale-Nederlanden OFE wie, ile środków zostanie do wypłaty Osobom Uposażonym.

Jeśli Małżonek nie dostarczy informacji o istnieniu wspólności majątkowej ze Współmałżonkiem, sam Uposażony może nam dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • wyrok sądu orzekający separację, rozwód – wraz z datą uprawomocnienia się wyroku,
 • wyrok sądu lub akt notarialny ustanawiający rozdzielność majątkową,
 • dokumenty potwierdzające podział majątku w zakresie środków zgromadzonych w Nationale-Nederlanden OFE.

Dokumenty należy wysłać pocztą na adres:

Ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
lub złożyć w oddziale Nationale-Nederlanden UF S.A.

Tak. W tym celu powinna dostarczyć:

 • oświadczenie z informacją kto i na czyją rzecz zrzeka się środków,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość uposażonego oraz osoby, która ma otrzymać środki,
 • dyspozycję wypłaty.

Dokumenty należy wysłać pocztą na adres:

Ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
lub złożyć w oddziale Nationale-Nederlanden UF S.A.

Środki zgromadzone na rachunku zmarłego Członka OFE nie podlegają egzekucji. Tak samo, nie podlegają egzekucji środki przekazane na rachunek OFE Małżonka zmarłego Członka OFE, nawet jeśli Małżonek jest zadłużony. Jeśli natomiast środki zostaną wypłacone Osobie Uposażonej, która jest zadłużona, to komornik może zająć te środki. Tak długo, jak środki pozostają na rachunku OFE są środkami na emeryturę i komornik nie może ich zająć. Jeśli środki są wypłacane do swobodnej dyspozycji, to komornik może je zająć.

Zatem jeśli mamy do czynienia z zadłużonym Małżonkiem, który jest również Uposażonym, to środki należne Małżonkowi z tytułu wspólności majątkowej nie zostaną przejęte przez komornika i zostaną zapisane na rachunku OFE Małżonka. Natomiast środki należne Małżonkowi z tytułu bycia Uposażonym zostaną zajęte przez komornika.

W takim przypadku należy wskazać kolejnych Spadkobierców – zgodnie z przepisami prawa spadkowego.
Nie. Nationale-Nederlanden OFE nie ma prawa do ich przetrzymywania.

Dokumenty należy wysłać w jednej z poniższych form:

 • w oryginałach,
 • kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Dokumenty potwierdzić mogą:

 • notariusz,
 • jednostki samorządu terytorialnego właściwe dla miejsca wydania dokumentu (Urząd Gminy, Urząd Miasta),
 • upoważnione osoby w oddziałach Nationale-Nederlanden (Dyrektor placówki lub wyznaczona Sekretarka).

Dokumenty należy wysłać pocztą na adres:

Ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
lub złożyć w oddziale Nationale-Nederlanden UF S.A.