Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online. Zdarzenie będziesz mógł zgłosić bez wychodzenia z domu. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku sprawdź, czy dysponujesz kompletem dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Listy potrzebnych dokumentów znajdziesz poniżej.

Zgłoś zdarzenie

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia, wypełnij go, podpisz i wyślij na nasz adres.

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia Śmierć osoby objętej ubezpieczeniem

Wypełniony druk oraz wymagane dokumenty prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Przydatne informacje

W razie Śmierci Ubezpieczonego

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zdarzenie;
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie zawierające dokładne dane osoby zmarłej, datę i przyczynę śmierci oraz pieczątkę szpitala i lekarza wystawiającego zaświadczenie z podaną przyczyną śmierci;
 • w przypadku Nieszczęśliwego Wypadku (dalej „NW”) - Kwestionariusz uzupełniający do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia w skutek NW (wypełnienie kwestionariusza jest nieobowiązkowe, ale przyspieszy rozpatrzenie wniosku).

Pobierz kwestionariusz

oraz:

 • w przypadku, gdy wniosek o wypłatę świadczenia składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, wymagany jest dokument pełnomocnictwa;
 • rodzic/opiekun prawny składający wniosek o wypłatę świadczenia w imieniu osoby małoletniej jest zobowiązany załączyć uprawnienie do występowania w imieniu tej osoby (rodzic – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; opiekun prawny – zaświadczenie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekunem).

W razie Śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (dalej „NW”) lub w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku w Komunikacji

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zdarzenie;
 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • karta statystyczna do karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie zawierające dokładne dane osoby zmarłej, datę i przyczynę śmierci oraz pieczątkę szpitala i lekarza wystawiającego zaświadczenie z podaną przyczyną śmierci;
 • postanowienie z Prokuratury lub notatka urzędowa z policji opisująca okoliczności NW (jeżeli osoba składająca wniosek nie posiada takich dokumentów – prosimy o podanie informacji umożliwiających ich uzyskanie, tj. nazwy i adresu podmiotu, który je posiada)

oraz:

 • w przypadku, gdy wniosek o wypłatę świadczenia składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, wymagany jest dokument pełnomocnictwa;
 • rodzic/opiekun prawny składający wniosek o wypłatę świadczenia w imieniu osoby małoletniej jest zobowiązany załączyć uprawnienie do występowania w imieniu tej osoby (rodzic – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; opiekun prawny – zaświadczenie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekunem).
 • Pracownik Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.
 • Organ wydający dokument
 • Notariusz 

  W przypadku, gdy nie ma możliwości potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby lub instytucje wymienione powyżej, istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia formularza Potwierdzenie zgodności dokumentów z oryginałem - pobierz

Aby otrzymać środki z ubezpieczenia, należy wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia wraz z załączonymi dokumentami. Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji, poinformujemy Cię, jakie dodatkowe dokumenty są jeszcze wymagane do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Wypłata świadczenia z tytułu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie następuje w terminie określonym w Ogólnych warunkach, które mają zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia.